ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศาสตราจารย์ ประจำคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มจธ.) โทร. 0-2470-8645 e-mail: narongrit.som@kmutt.ac.th
ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (นักวิจัยอาวุโส ประจำศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) โทร. 0-2470-8647 e-mail: snongyao@gmail.com Curriculum Vitae (CV) : 
นางปรียานุช รัชตะหิรัญ นักบริการการศึกษา (ประจำคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มจธ.) โทร. 0-2470-8614 e-mail: preeyanuch.rat@kmutt.ac.th
รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน นักวิจัย (ประจำคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มจธ.) โทร. 0-2470-8647 e-mail: teerasak.mar@kmutt.ac.th
นายวุฒิสิทธิ์ ย่อชัย ผู้ช่วยนักวิจัย (ประจำศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) โทร. 0-2470-8647 e-mail: wutthisit.yoc@kmutt.ac.th
นายสันติ อิทธิฤทธิ์มีชัย นักคอมพิวเตอร์ (ประจำศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) โทร. 0-2470-8647 e-mail: santi.itt@kmutt.ac.th
นางสาวสุตพิชญ์ชา ธงดาชัย นักคอมพิวเตอร์ (ประจำศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) โทร. 0-2470-8647 e-mail: sutpitcha.ton@kmutt.ac.th
นายอานนท์ พงษ์ใหญ่ ผู้ช่วยนักวิจัย (ประจำศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) โทร. 0-2470-8647 e-mail: miracle.artto@gmail.com
นางสาวอุมาพร เย็บปัก ผู้ช่วยนักวิจัย (ประจำศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) โทร. 0-2470-8647 e-mail: kaiser.che9@gmail.com
นางสาวสุกัญญา พุ่มพวง นักบริหารโครงการ (ประจำศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) โทร. 0-2470-8614 e-mail: sukanyak.t1981@gmail.com
  •  
  •  
  •  
  •  
  •