รายชื่อวารสารที่ส่งข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมินปรับกลุ่มคุณภาพวารสารวิชาการ

ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 3 (2564-2567)

ค้นหาวารสาร

พิมพ์คำค้นในช่องค้นหา (Search..)  ได้แก่ ISSN, E-ISSN, ชื่อวารสารภาษาไทย, ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ และเจ้าของวารสาร :

ISSNE-ISSNชื่อไทยชื่ออังกฤษเจ้าของ
2351-06172408-2058
ABAC ODI Journal. Vision. Action. OutcomeOrganization Development Institue, Graduate School of Business, Assumption University of Thailand
2408-26862730-308XวารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชนAcademic Journal of Community Public Healthสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
1685-5329
วารสารวิชาการแสงอีสานAcademic Journal of Mahamakut Buddhist University Isan Campusมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
2651-2009วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ดAcademic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campusมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
2286-8860
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพAcademic Journal of North Bangkok Universityมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2228-84732651-236Xวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครAcademic Journal Phranakhon Rajabhat Universityสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
1905-291X2672-913Xวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติAcademic Journal Thailand National Sports Universityมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
2651-1150
วารสารวิชาการ มจร บุรีรัมย์Academic MCU Buriram Journalวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2697-6242วารสารจิตเวชวิทยาสารAcademic Psychiatry and Psychology Journalโรงพยาบาลสวนปรุง
2673-07662465-437X
ASEAN Journal of Educationมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2351-0307
ASEAN Journal of Management & InnovationResearch Center, Stamford International University
2730-3683
Asian Administration and Management Reviewสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1905-91832673-0499วารสารราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยAsian Archives of Pathologyราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
2773-9953
Asian Journal of Arts and Cultureอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2228-9526
วารสารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญAssumption University Law Journalคณะนิติศาสตร์ โทมัส อไควนัส มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
1906-32962773-868X
AU-GSB e-JournalAssumption University, Graduate School of Business and Advanced Technology Management
0857-2992
บทบัณฑิตย์BOT BUNDITเนติบัณฑิตยสภา
0125-7560
พุทธชินราชเวชสารBuddhachinaraj Medical Journalโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
0125-684X2697-4525วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์Bulletin of the Department of Medical Sciencesกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
0859-8800
วารสารศิลปกรรมบูรพาBurapha Arts Journalคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2350-9996
บูรพาเวชสารBurapha Journal of Medicineคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2287-06602697-505xวารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง บูรพาBurapha Journal of Political Economyคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
0858-00062651-1975วารสารจันทรเกษมสารChandrakasem Rajabhat University Journalสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
0859-84792651-0979วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Chiang Mai University Journal of Economicsคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1906-649X2697-3952เชียงรายเวชสารChiangrai Medical Journalโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
1905-1972
วารสารจีนศึกษาChinese Studies Journalสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1513-54622730-1826วารสารช่อพะยอมChophayom Journalคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2773-86042773-8736วารสารกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยChulalongkorn Law Journalคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2586-90432586-825Xศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่CMU Journal of Educationคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2392-5787
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียCollege of Asian Scholar Journalสำนักบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
2697-44282630-0621
Communication and Media in Asia Pacificคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2350-9600
วารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าCRMA Journalสภาคณาจารย์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
2392-56982673-0022วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าCRMA Journal of Humanities and Social Sciencesสภาคณาจารย์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
2697-6536
วารสารพัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์Development Economic Reviewคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2408-18922651-2262วารสารธรรมธาราDhammadhara Journal of Buddhist Studiesมูลนิธิธรรมะคุ้มครองโลก
2286-61752651-1738วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีEAU Heritage Journal Science and Technologyมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
2286-61832651-172Xวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์EAU Heritage Journal Social Science and Humanityมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
1906-85222630-0028วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะEconomics and Public Policy Journalคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2630-03542697-5610วารสารการบริหารและนวัตกรรมการศึกษาEducational Management and Innovation Journalสาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2408-19572408-1566
Engineering Accessคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
0857-21782672-9695วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Engineering Journal Chiang Mai Universityคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0859-98662773-8531วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒFine Arts Journal : Srinakharinwirot Universityคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1686-74672651-141Xวารสารพิฆเนศวร์สารGanesha Journalบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
2773-9813หัวหินเวชสารHua Hin Medical Journalโรงพยาบาลหัวหิน
2651-1762
HUMAN BEHAVIOR, DEVELOPMENT and SOCIETYมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
1685-8573
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศInformation Technology Journalคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2465-51712672-944Xวารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1Institute of Vocational Education Southern Region 1 Journalสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
2228-8007
วารสารสหศาสตร์ศรีปทุม ชลบุรีINTERDISCIPLINARY SRIPATUM CHONBURI JOURNAL (ISCJ)มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
2730-3306
International Journal of Multidisciplinary in Management and Tourismสมาคมหลวงพ่อใหญ่
2286-90182730-3942วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติInternational Thai Tourism Journalสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย
2697-648X
วารสารญี่ปุ่นศึกษาJapanese Studies Journalสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2408-12052730-1516วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์Journal Humanities and Social Sciencesคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2229-15982697-4460วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการJOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT INNOVATIONวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
2773-93762773-9473
Journal of Applied Research on Science and Technology (JARST)สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2773-9546ทีทัศน์วัฒนธรรมJournal of Arts and Cultural Perceptionสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2408-09932730-1486วารสารวิชาการศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิJournal of Arts and Science Chaiyaphum Rajabhat Universityคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
0858-61602408-2023นิเทศศาสตร์ปริทัศน์Journal of Communication Arts Reviewคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
2630-04432630-0451วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิตJournal of Community Development and Life Qualityเครือข่ายบริหารการวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.))
2408-24302673-0588วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์Journal of Criminology and Forensic Scienceคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
0857-21432730-3934วารสารประชากรศาสตร์Journal of Demographyวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1905-825X2774-0730วารสารโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์Journal of Disease and Health Risk DPC. 3สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
1686-378X
วารสารเอเชียตะวันออกและอาเซียนศึกษาJournal of East Asian and ASEAN Studiesศูนย์การเมือง สังคมและอาณาบริเวณศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1906-4950
วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษาJournal of Education Administration and Supervisionภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
0859-88352651-2017วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยJournal of Education Studiesคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1905-99222773-9252วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามJournal of Education, Mahasarakham Universityคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1686-30892672-9571วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรJournal of Education, Silpakorn Universityคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
2286-80032690-4320วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครJOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISTERTION AND LEADERSHIP SAKON NAKHN RAJABHAT UNIVERSITYมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2730-1672วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัยJournal of Educational Innovation and Researchสถาบันเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษาและการวิจัยแห่งสุวรรณภูมิ (สนว.)
1906-117X
ครุศาสตร์สารJournal of Educational Studiesคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1906-54852465-4434วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อมJournal of Environmental Managementคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2351-09432586-8969วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามJournal of Faculty of Education Pibulsongkram Rajabhat Universityคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2672-9776วารสารสภาวิชาชีพบัญชีJournal of Federation of Accounting Professionsสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2351-0285
วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์Journal of Fine Arts Research and Applied Artsคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2774-04202697-3855วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครJournal of Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat Universityบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2651-13632651-1371วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์Journal of Graduate Studies and Social Sciences Uttaradit Rajabhat Universityบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
0859-45622730-2598วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาลJournal of Health and Nursing Educationวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
2408-1531
วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาJournal of Health Research and Development Nakhon Ratchasima Public Health Provincial Officeสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
2673-0294
Journal of Health Science and Alternative Medicineสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
1906-19192697-6412วารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือJournal of Health Sciences Scholarshipวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
0857-1384
วารสารคหเศรษฐศาสตร์Journal of Home Economicsสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2673-0243
มนุษยสังคมสาร (มสส.)Journal of Humanities & Social Sciences (JHUSOC)คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
0859-59922672-9733วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามJournal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham Universityมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2697-59712672-9237วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีJournal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat Universityคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2630-05162773-8507วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาJournal of Humanities and Social Sciences, Suan Sunandha Rajabhat Universityคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2730-4167วารสารวิเทศศึกษาJournal of International Studiesคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
2773-98482697-3979วารสารอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์Journal of Islamic Studies, Prince of Songkla Universityคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
2697-6161
วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่นJournal of Legal Entity Management and Local Innovationเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์
0125-48202586-9736วารสารอักษรศาสตร์Journal of Lettersคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2586-98252730-1982วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิJournal of Liberal Art of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumiคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
1686-55962697-6358วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีJournal of Liberal Arts Ubon Ratchathani Universityคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2408-27402651-1622วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนJournal of Logistics and Supply Chain Collegeวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (วิทยาเขตนครปฐม)
2286-67792697-4851มนุษย์กับสังคมJournal of Man and Societyคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2351-0579วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีJournal of Management and Marketing Rajamangala University of Technology Thanyaburiโครงการปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2228-80312697-5300วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีJOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE UDON THANI RAJABHAT UNIVERSITYคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2286-68092651-1819วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีJournal of Management Science, Ubon Ratchathani Universityคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2586-9817
วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์Journal of MCU Humanities Reviewคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
2673-074X2697-455X
Journal of Modern Learning Developmentศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ บจก.พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่
2697-6471วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์Journal of Multidisciplinary in Humanities and Social Sciencesสมาคมหลวงพ่อใหญ่
2773-9341วารสารวิจัยการพยาบาลและสุขภาพJournal of Nursing and Health Researchวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
2697-5912
วารสารการพยาบาลและสุขภาพJournal of Nursing and Health Sciencesคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2408-0934
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียนJournal of Nursing Science Christian University of Thailandมหาวิทยาลัยคริสเตียน
2586-87722630-0060วารสารโภชนาการJournal of Nutrition Association of Thailandสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2651-0553วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัวJournal of Primary Care and Family Medicineสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
2697-6226
วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนJournal of Public and Private Managementคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
0859-9424
วารสารราชนครินทร์Journal of Rajanagarindraมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
1906-16412672-9865วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์Journal of Research and Development Buriram Rajabhat Universityสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2697-46812697-469Xวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามJournal of Research and Development Institute Rajabhat Maha Sarakham Universityสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2697-5033
Journal of Roi Kaensarn Academiศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ บจก.พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่
2651-12662697-5998วารสารบัณฑิตแสงโคมคำJournal of SaengKhomKham Buddhist Studiesบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
2730-30712286-6558วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Journal of Science and Technology Kasetsart Universityมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
1686-96642586-9795วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคามJournal of Science and Technology Mahasarakham Universityมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2697-4142วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีJournal of Science and Technology, Ubon Ratchathani Universityสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
0857-95122539-7257วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบังJournal of Science Ladkrabangคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1905-9582
วารสารจีนวิทยาJournal of Sinologyศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
0859-2667
วารสารพัฒนาสังคมJournal of Social Developmentคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2697-62692730-1362วารสารสังคมศาสตร์และวัฒนธรรมJournal of Social Science and Culturalโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง
2730-275X
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒJournal of Social Sciences Srinakharinwirot Universityคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0857-31662697-4533วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์Journal of Social Workคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1513-7430
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพJournal of Sports Science and Healthคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0859-2330
วารสารสมาคมนักวิจัยJournal of the Association of Researchersสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
2730-42642730-4280วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์Journal of the Dental Association of Thailandทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
0125-16432697-6404วารสารกรมการแพทย์Journal of the Department of Medical Servicesกรมการแพทย์
0858-88992651-2033วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่นJournal of the Office of DPC 7 Khon Kaenสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
2697-4126วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยJournal of the Psychiatric Association of Thailandสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
2286-9999
วารสารหมอยาไทยวิจัยJournal of Traditional Thai Medical Researchคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2586-84542697-620XวารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรJournal of Vocational Institute of Agricultureสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1906-30162697-5017วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายKasalongkham Research Journal Chiangrai Rajabhat Universityสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2286-668X2630-0346วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิตKasem Bundit Engineering Journalคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
1906-11372651-1770วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นKKU Journal for Public Health Researchฝ่ายวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2286-86582672-9598วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางLampang Rajabhat University Journalสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
1686-70762672-930Xวารสารสาธารณสุขล้านนาLANNA PUBLIC HEALTH JOURNALสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
2586-88022651-2157วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่นLaw and Local Society Journalคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
1905-28631905-2863ศิลปศาสตร์ปริทัศน์Liberal Arts Reviewคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1686-44172730-2822วารสารโรงพยาบาลมหาสารคามMahasarakham Hospital Journalโรงพยาบาลมหาสารคาม
0125-56142773-8906วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดลMahidol Dental Journalคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2392-55152392-5515
Mahidol R2R e-Journalมหาวิทยาลัยมหิดล
2672-91132673-0170มังรายสารMangrai Saan Journalสถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
0857-28952730-2687วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์Medical Journal of Srisaket Surin Buriram Hospitalsโรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
2286-64772465-4213
MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciencesส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2651-19162651-1924วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์MUBAN CHOMBUENG RAJABHAT UNIVERSITY RESEARCH JOURNAL (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES)มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
0859-97502697-4347วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานครMUT Journal of Business Administrationคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
1906-72672697-3731วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือNEU ACADEMIC AND RESEARCH JOURNALมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1906-3865
NIDA Case Research Journalสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2408-16712651-0677วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศNKRAFA JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCESโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
1905-6788
วารสารปณิธานPAṆIDHĀNA JOURNALภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2229-11482651-1029วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์Ph.D. in Social Sciences Journalสมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2286-71712672-9024วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์Phranakhon Rajabhat Research Journal : Humanities and Social Sciencesสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
1905-49632672-9296วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPhranakhon Rajabhat Research Journal : Science and Technologyสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2730-1745วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตPhuket Rajabhat University Academic Journalสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2697-598X
รัฐศาสตร์พิจารPolitical Science Critiqueคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2465-4043
รัฐศาสตร์นิเทศPolitical Science Reviewคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1685-83792773-9627วารสารเกษตรพระวรุณPrawarun Agricultural Journalคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2730-23122730-2320
Progress in Applied Science and Technologyคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2730-3632
PSAKU International Journal of Interdisciplinary Researchสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2630-06802774-0935วารสารพัฒนศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์PSDS Journal of Development Studies, Puey Ungphakorn School of Development Studies, Thammasat Universityวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2408-249X2673-0189วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุขPublic Health Policy and Laws Journalภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1906-1889
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกRajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journalสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2286-6922
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกRajamangala University of Technology Tawan-ok Social Science Journalสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2408-18092773-9368
Rangsit Journal of Educational Studiesวิทยาลัยครูสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต
1513-038X
วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิตRangsit University Journal of Engineering and Technologyวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
0857-59752730-3365วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11Region 11 Medical Journalโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี กระทรวงสาธารณสุข
2229-28022697-634Xวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาResearch and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat Universityสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2465-42482697-3839วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาRMUTL Engineering Journalคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2651-1932วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิRMUTSB ACADEMIC JOURNALมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2651-1940วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)RMUTSB Academic Journal (Humanities and Social Sciences)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
0859-18142773-8922วารสารรังสิตสารสนเทศRSU library journalสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
1906-50782730-2318วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรมSaengtham College Journalศูนย์วิจัยค้นคว้าศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
1906-893X2730-2830วารสารสาระคามSarakham Journalมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2673-0758วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์School of Administrative Studies Academic Journalวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2697-61102697-6072
Science Technology and Engineering Journal (STEJ)กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1513-22262697-4452วารสารนิเทศสยามปริทัศน์Siam Communication Reviewคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
1906-0327
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษSisaket Rajabhat University Journalสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2697-5483วารสารวิชาการสังคมศาสตร์เครือข่ายวิจัยประชาชื่นSocial Science Journal of Prachachuen Research Networkเครือข่ายวิจัยประชาชื่น
2228-96582697-5009วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒSrinakharinwirot Business Journalศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2774-0269วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒSrinakharinwirot University Engineeringคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1905-954X2697-6196จุดยืน : วารสารสตรีนิยมไทยstance : the thai feminist reviewศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1686-06592730-289XวารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิตSuan Dusit Graduate School Academic Journalบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1905-93532697-6331วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัยSuan Sunandha Academic and Research Reviewสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2351-08892539-5742วารสารวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาSuan Sunandha Science and Technology JournalFaculty of Science and Technology, Suan Sunandha Rajabhat University
2392-57792730-2164วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีSuratthani Rajabhat Journalบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
1905-3819
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือTechnical Education Journal : King Mongkut’s University of Technology North Bangkokคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0857-85752651-0987วารสารโรคเอดส์Thai AIDS Journalกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
0125-20382730-2237วารสารโรคมะเร็งThai Cancer Journalมูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
1686-29612673-0359วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทยThai Environmental Engineering Journalสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.)
2586-9566
วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทยThai Forest Ecological Research Journalศูนย์ประสานงานเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย
2408-26352673-0006วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทยThai Industrial Engineering Network Journalภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
2730-14352774-1125
Thai Journal of East Asian Studiesสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2730-2180
วารสารวนศาสตร์ไทยThai Journal of Forestryคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2408-1280
วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทยThai Journal of Nursing and Midwifery Practiceสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
0859-418X
วารสารรัฐประศาสนศาสตร์Thai Journal of Public Administrationคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2672-91482651-1711วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพThai Journal of Public Health and Health Sciencesวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
0857-264X2697-6307วารสารพิษวิทยาไทยThai Journal of Toxicologyสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย
0857-037X2773-9872วารสารภาษาและวรรณคดีไทยThai Language and Literatureศูนย์วิจัยภาษาและวรรณคดีไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0858-44352651-1231วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีThai Science and Technology Journalมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1685-408X2651-222Xวารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยThai Society of Agricultural Engineering Journalสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
1686-5189
ศิลปกรรมสารThe Fine and Applied Arts Journalคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1905-22192730-2075วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนาThe Journal of Development Administrator Researchมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1906-59492697-4312วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์The Journal Of Faculty Of Applied Artsคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0858-4338
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาThe Journal of Faculty of Nursing Burapha Universityคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2672-94902672-9962วารสารวิจยวิชาการThe Journal of Research and Academicsหลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
1906-69882586-9078วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคมThe Journal of Social Communication Innovationวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1905-7164
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพาThe Public Health Journal of Burapha Universityคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา
0857-51182697-6005จักษุเวชสารThe Thai Journal of Ophthalmologyราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
0125-7552
วารสารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยThe Thai Journal of Orthopaedic Surgryราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
1513-10252586-906X
ThoughtsDepartment of English, Faculty of Arts, Chulalongkorn University
1906-07932730-4094วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯTLA Research Journal (Thai Library Association)สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2286-7228
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีUBRU Journal for Public Health Researchคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2673-0618
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นUMT-Poly Journalมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
2287-0903
วารสารวจนะVacana: Journal of Language and Linguisticsสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
1513-99562672-9946วรรณวิทัศน์VANNAVIDASคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2351-0366
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีVRU Research and Development Journal Science and Technologyสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1686-1442
วารสารพฤติกรรมศาสตร์WARASAN PHUETTIKAMMASATสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2392-58842697-6293วารสารศิลป์ พีระศรีWarasan Silpa Bhirasriคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร