รายชื่อวารสารใหม่ที่ต้องการเข้ารับการประเมินเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ปี พ.ศ. 2565

ค้นหาวารสาร

พิมพ์คำค้นในช่องค้นหา (Search..)  ได้แก่ ISSN, E-ISSN, ชื่อวารสารภาษาไทย, ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ และเจ้าของวารสาร :

ISSNE-ISSNชื่อไทยชื่ออังกฤษเจ้าของ
2774-0951
วารสารวิชาการ วิจัย นวัตกรรม มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์Academic Journal of Research Innovation and Human & Social Scienceเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางรัฐศาสตร์
2586-85512697-4568วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์Academic Journal of Science and Applied Scienceคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2651-2300
วารสารวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิAcademic journals, Faculty of Education, Chaiyaphum Rajabhat Universityคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2651-1509
วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์นAcademy Journal of Northernวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
2730-16482730-163Xวารสารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีAgriculture and Technology Journalคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
2697-4622วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท.APHEIT Journal of Nursing and Healthคณะอนุกรรมการสาขาพยาบาลศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)
2651-1339
Asian Journal of Mycologyศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2730-3624
Asian Political Science Reviewสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2697–4053
วารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯBansomdej Music Journalวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2630-0761
วารสารครุศาสตร์EDUCATION JOURNALคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2392-5760
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีEDUCATIONAL ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITYมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2697-3863
e-Journal of Education Studies, Burapha Universityคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2586-9352730-4027วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์Industrial Technology Journal Surindra Rajabhat Universityคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2539-55562697-6684วารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองINSTITUTE FOR URBAN DISEASE CONTROL AND PREVENTION JOURNALสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
2774-0374วารสารสหวิทยาการวิจัยและวิชาการInterdisciplinary Academic and Research Journalสถาบันส่งเสริมและพัฒนาวิชาการดอกเตอร์เคน
2561-124X
วารสารสหวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์Interdisciplinary Management Journal. Faculty of Management Science. Buriram Rajabhat Universityวารสารสหวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2774-0366
International Journal of Sociologies and Anthropologies Science Reviews (IJSASR)สถาบันส่งเสริมและพัฒนาวิชาการดอกเตอร์เคน
2697-41772697-3936วารสารมหาจุฬาตานี ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยJournal Maha Chula Tani Mahachulalongkornrajavidyalaya Universityมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
2774-1028
วารสารวิชาการและนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์Journal of Academic and Innovation in Socialสำนักงานวิจัยและนวัตกรรม มูลนิธิแสงสีวิชาการ
2672-90672774-1036วารสารวิชาการ การจัดการภาครัฐและเอกชนJournal of Academic for Public and Private Managementชมรมวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
2586-96552697-5378วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการJournal of Agricultural Science and Managementคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
2730-3233วารสารบวรสหการศึกษาและมนุษยสังคมศาสตร์Journal of Bovorn Multi-Education and Human Social Sciencesวัดหนองบัวหิ่ง
2774-09192774-0897วารสารพุทธนวัตกรรมและการจัดการJournal of Buddhist Innovation and Managementมูลนิธิการจัดการเชิงพุทธ
2539-57852774-1095วารสารพุทธจิตวิทยาJournal of Buddhist Psychologyภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2630-0796วารสารวิชาการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอาคารJournal of Building Energy and Environmentคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2651-0790
วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานครปริทัศน์Journal of Business Administration Reviewคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
2697-37822697-4096วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้Journal of Business Administration, Maejo University.คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2287-03852672-975Xวารสารวิชาการป้องกันควบคุมโรค สคร.2 พิษณุโลกJournal of Disease Prevention and Control : DPC. 2 Phitsanulokสำนักงานป้องกันควบคุมโรค สคร.2 พิษณุโลก
2672-9164
วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัยJournal of Early Childhood Education Managementคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2539-72492697-4061วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์Journal of Education and Human Development Sciencesภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2539-6064
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยJournal of Education Loei Rajabhat Universityคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2773-9775วารสารนวัตกรรมการจัดการศึกษาและการวิจัยJournal of Educational Management and Research Innovationสมาคมหลวงพ่อใหญ่
2672-97176112-9248วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชนJournal of Environmental and Community Healthสมาคมศิษย์เก่าอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2586-8799
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาJournal of Graduate Studies Bansomdejchaopraya Rajabhat Universityบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2773-854x2773-8558วารสารสุขภาพและสื่งแวดล้อมศึกษาJournal of Health and Environmental Eucationโรงพยาบาลฆ้องชัย
2229-07102774-1141วารสารวิชาการสังคมมนุษย์Journal of Human Societyคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2774-0277
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCESคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2539-5637
วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีJournal of Humanities and Social Sciences Kanchanaburi Rajabhat Universityคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2730-2873
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่Journal of Humanities and Social Sciences, Chiang Mai Rajabhat Universityคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2697-56022697-5629วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามJournal of Industrial Technology and Engineering Pibulsongkram Rajabhat Universityคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2586-85002586-8632วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรมJournal of Innovative Technology Researchสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2773-99102774-0846วารสารสหวิทยาการนวัตกรรมปริทรรศน์Journal of Interdisciplinary Innovation Reviewหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2730-3616วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษาJournal of Interdisciplinary Research: Graduate Studiesสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2730-24902673-0979วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นJournal of Khon Kaen Provincial Health Officeสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
2730-3349วารสารบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังJournal of KMITL Business Schoolคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2773-997x2773-997xวารสารวิชาการ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์JOURNAL OF LAWYERS COUNCIL UNDER THE ROYAL PATRONAGEสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
2773-97402773-9759วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีJournal of Learning Innovation and Technologyคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2697-6439
วารสารการบริหารจัดการและนวัตกรรมท้องถิ่นJournal of Management and Local Innovationเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์
2697-40102697-4738วารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามJournal of Management Science Pibulsongkram Rajabhat Universityคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2774-04552774-0978วารสารมณีเชษฐาราม วัดจอมมณีJournal of Mani Chettha Ram Wat Chommani111/1 วัดจอมมณี ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 โทร 09-08537866 e-mail: manichettharam@gmail.com
2586-93102672-9792วารสาร มจร หริภุญชัยปริทรรศน์Journal of MCU Haripunchai Reviewวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2773-92952773-9635วารสาร มจร เพชรบุรีปริทรรศน์Journal of MCU Phetchaburi Reviewมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี
2730-1451วารสาร มจร.เลย ปริทัศน์JOURNAL OF MCU.LOEI REVIEWวิทยาลัยสงฆ์เลย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2229-01172773-8965วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4Journal of Medical and Public Health Region 4สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
2773-99962774-0293
Journal of Medical Bioscienceคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1513-44232730-132xวารสารนิสิตวังJOURNAL OF NISITWANGมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
2586-968X2697-4444วารสารฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปJournal of Physics and General Scienceคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2773-91392773-9147วารสารรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยJournal of Political Science Mahamakut Buddhist Universityคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 248 ม.1 ถ.ศาลายา – นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร 02-444-6000 ต่อ 1147
2774-09862774-0994วารสารปรัชญาอาศรมJournal of Prajna Ashramมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
2697-5815
วารสารรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการสังคมJournal of Public Administration and Social Managementสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2697-486Xวารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรJournal of Public Health Naresuan Universityคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2651-0618
วารสารบัณฑิตวิทยาลัยรำไพพรรณีJournal of Rambhai Barni Graduate Studiesคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
1906-6724
วารสารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นJournal of Regional Health Promotion Centre 7 KhonKaenศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
2651-2076วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิJournal of Research and Development Institute Chaiyaphum Rajabhat Universityสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2774-101X
วารสารการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาJournal of Research and Educational Innovationเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา
2730-28492730-2865วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีJournal of Roi Et Rajabhat University : Science and Technologyมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2730-15242730-1532
Journal of Science and Agricultural Technology (JSAT)
2630-0486
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามJournal of Science and Technology, Rajabhat Maha Sarakham Universityสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2730-38102730-3829วารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนJournal of Science Innovation for Sustainable Developmentคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2586-8896
วารสารนวัตกรรมสังคมJournal of Social Innovationวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
2774-0927
วารสารการพัฒนาการบริหารนวัตกรรมสังคมJournal of Social Innovation Administration Developmentเครือข่ายวิชาการบริหารและทางสังคมศาสตร์
2774-0412
วารสารสังคมพัฒนศาสตร์Journal of Social Science Developmentวัดสนธิ์ (นาสน)
2773-9805วารสารสังคมศาสตร์ปัญญาพัฒน์Journal of Social Science Panyapatปัญญาพัฒน์
2586-86672730-373Xวารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์Journal of Social Science, Law and Politicsคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2587-00332730-244Xวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยJournal of Social Sciences Mahamakut Buddhist Universityมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2730-29112730-3322วารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความอย่างยั่งยืนJournal of Sustainable Tourism Developmentโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1513-19122730-1788คุรุสภาวิทยาจารย์JOURNAL OF TEACHER PROFESSIONAL DEVELOPMENTสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
2774-0544วารสารวัฒนธรรมอาหารไทยJournal of Thai Food Cultureโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
0858-71592730-3861วารสารโรงพยาบาลแพร่JOURNAL OF THE PHRAE HOSPITALโรงพยาบาลแพร่
2630-07452730-2903วารสารครุสีมาKaru Sima Journalคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2697-6633
วารสารโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่นKhon Kaen University Hospital Journalศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์ เทียมเก่า
2697-553X
วารสารวิชาการภูมิสถาปัตยกรรมLandscape Architecture Journalสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย
2672-9008วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมMaejo Information Technology and Innovation Journalกองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2774-07142774-0501วารสารมหาจุฬาคชสารMahachulagajasara Journalมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
2586-83652773-8779มหาราชนครศรีธรรมราชเวชสารMaharaj Nakhon Si Thammarat Medical Journalโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
2586-9973
Mahidol Music Journalวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2730-15402730-1559วารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์MANAGEMENT SCIENCES VALAYA ALONGKORN REVIEWคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2730-4132วารสารการบริหารการศึกษา มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ดMBU Roi Et Journal of Global Education Reviewสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
2774-048X2774-0463วารสารพุทธศาสตร์ มจร.อุบลราชธานีMCU UBONRATCHATHANI JOURNAL OF BUDDHIST STUDIESมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
0857-43080857-4308วารสารโรงพยาบาลนครพนมNakhonphanom Hospital Journalโรงพยาบาลนครพนม
0859-30272730-356XวารสารเกษตรนเรศวรNaresuan Agricultural Journalคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
2730-2393วารสารวิชาการผลประโยชน์แห่งชาติNational interestมูลนิธิสถาบันประเทศไทยศตวรรษที่21
2287-030X
วารสารวิชาการหอสมุดแห่งชาติNational Library of Thailand Journalสำนักหอสมุดแห่งชาติ
2286-67872730-2326วารสารกฎหมาย นิติพัฒน์ นิด้าNitipat NIDA Law Journalคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2630-0214
วารสารการพยาบาล สุขภาพ และการศึกษาNursing, Health, and Education Journalวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
2730-1796วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยPAAT Journalสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
2774-02502774-017Xวารสารสาธารณสุขมูลฐาน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)Primary Health Care Journal (Northeastern Edition)ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2408-1299
วารสารนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนPublic and Private Management Innovation Journalคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2351-048X
PULINET Journalข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
2673-0286
Ramkhamhaeng International Journal of Science and TechnologyFaculty of Science, Ramkhamhaeng University
วารสารกฎหมายและสังคมรังสิตRangsit Journal of Law and Societyคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
2697-6641
วารสารวิชาการรัตนบุศย์RATANABUTH JOURNALสมาคมนักวิชาการและนักวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
2774-0579วารสารวิชาการแพทย์และสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3Region 3 Medical and Public Health Journalเขตสุขภาพที่3 และโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
2730-2601
RICE Journal of Creative Entrepreneurship and Management (RJCM)Rattanakosin International College of Creative Entrepreneurship (RICE) Rajamangala University of Technology Rattanakosin (RMUTR)
2465-53252697-5076
RMUTT Global Business Accounting and Finance Reviewคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2697-4991วารสารอาชญาวิทยาและสังคมศาสตร์RPCA Journal of Criminology and Social Sciencesคณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
0125-653X
สรรพสิทธิเวชสารSanpasit Medical Journalโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
2730-3314วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมScience, Technology and Innovation Journalsสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
2773-88762773-9066
Singburi Hospital Journalโรงพยาบาลสิงห์บุรี
2774-0870วารสารวิชาการ ครุศาสตร์สวนสุนันทาSSRU Academic Journal of Educationคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2730-3330
วารสารศึกษิตาลัยSueksitalai Journalวัดศรีสุมังคล์
2539-71762774-1052วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 T-VET JOURNALTechnology Vocational Education Training ( T-VET JOURNAL)สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
2697-4924วารสารเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยThai Journal of Emergency Medicineวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
2773-8884วารสารการยศาสตร์ไทยThai Journal of Ergonomicsสมาคมการยศาสตร์ไทย
2774-0102วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาลThai Journal of Hospital Pharmacyสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
2697-4479
วารสารโภชนบำบัดThai JPENสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดําและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
วารสารวิชาการไทยวิจัยและการจัดการThai Research and Management Journalศูนย์บริการวิชาการสถาบันไทยวิจัยพัฒนาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัยสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
1906-02461906-0246วารสารวิชาการข้าวThai Rice Research Journalกรมการข้าว, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2465-4787วารสารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติThammasat University Hospital Journal Onlineโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
0859-144X2672-9393
The Asean Journal Of Radiologyราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
2730-14782730-1494วารสารวิชาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่The Journal of Spatial Innovation Development (JSID)คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
2697-63822697-6579วารสารภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีศึกษาThe Korean Language and Cultural Studies Journalภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2630-0915วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลTHE LIBERAL ARTS JOURNAL, MAHIDOL UNIVERSITYคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2773-8787
The New Viridian Journal of Arts, Humanities and Social Sciencesบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
2730-194X2774-0056วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานีThe Office of Disease Prevention and Control 10th Journalสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
1905-70242730-1885วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีUdon Thani Rajabhat University Academic Journalบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี