Home » Archive by categoryกิจกรรม

การประชุม “โครงการการพัฒนาระบบและปรับปรุงคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus” ครั้งที่ 5

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้จัดให้มีการประชุมโครงการ “การพัฒนาระบบและปรับปรุงคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus” ครั้งที่ 5 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-15.30 น. ณ โรงแรม Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok หรือเข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีบรรณาธิการวารสาร และคณะทำงานวารสาร เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 120 ท่าน จาก 47 วารสารในโครงการฯ เพื่อรับทราบภาพรวมการดำเนินงานของโครงการวิจัยฯ และ สถานภาพการใช้งานระบบ Editorial Manager (EM)...
อ่านทั้งหมด...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบันทึกข้อมูลบทความผ่านระบบ Fast-Track Indexing”

ในวันที่ 13-14 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.-12.00 น.  ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบันทึกข้อมูลบทความผ่านระบบ Fast Track Indexing” ให้กับวารสารในฐานข้อมูล TCI จำนวนกว่า 308 วารสาร (498 ท่าน) เพื่อทำความเข้าใจเรื่องการบันทึกข้อมูลบทความเข้าระบบ Fast-track Indexing ผ่านระบบ ZOOM ภาพกิจกรรม
อ่านทั้งหมด...

Submit “Journal of Associated Medical Sciences” และ “Thammasat Review” เพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus

ในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ TCI ได้เรียนเชิญ รศ.ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ บรรณาธิการวารสารและคณะทำงาน Journal of Associated Medical Sciences ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รศ.ดร.ปีเตอร์ รักธรรม บรรณาธิการวารสารและคณะทำงาน Thammasat Review ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเพื่อ submit วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus โดยโครงการ TCI/SCOPUS Collaboration Project นี้มีเป้าหมายที่จะผลักดันวารสารไทยและวารสารในประเทศ ASEAN จำนวน 40 วารสาร เข้ารับการบรรจุในฐานข้อมูล Scopus...
อ่านทั้งหมด...

การประชุมออนไลน์สำหรับวารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus เกี่ยวกับการใช้งานระบบ Editorial Manager (EM)

ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] ได้จัดประชุมออนไลน์ร่วมกับบรรณาธิการวารสาร กองบรรณาธิการวารสาร และคณะทำงานวารสารในโครงการ “การพัฒนาระบบและปรับปรุงคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus” ที่ใช้งานระบบ Editorial Manger (EM) โดยมี Mr.Tayyip Sahin, ผู้ดูแลระบบ EM จาก Aries Systems Corporation ได้ให้คำแนะนำและแนวทางในการแก้ปัญหาการใช้งานระบบ EM กับ 43 วารสาร ภาพกิจกรรม
อ่านทั้งหมด...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบันทึกข้อมูลบทความผ่านระบบ Fast-Track Indexing”

ในวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.-16.00 น. และวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.-12.00 น. ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบันทึกข้อมูลบทความผ่านระบบ Fast Track Indexing” ให้กับวารสารในฐานข้อมูล TCI จำนวนกว่า 800 วารสาร เพื่อทำความเข้าใจเรื่องการบันทึกข้อมูลบทความเข้าระบบ Fast-track Indexing ผ่านระบบ ZOOM ภาพกิจกรรม        
อ่านทั้งหมด...

การประชุม “โครงการการพัฒนาระบบและปรับปรุงคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus” ครั้งที่ 4

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้จัดให้มีการประชุมโครงการ “การพัฒนาระบบและปรับปรุงคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus” ครั้งที่ 4 ในวันที่ 1 และ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 8.30 – 13.30 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรม Eastin Grand Hotel Sathorn กรุงเทพฯ โดยมีบรรณาธิการวารสาร และคณะทำงานวารสาร เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 120 ท่าน จาก...
อ่านทั้งหมด...

การประชุมโครงการ “การพัฒนาระบบและปรับปรุงคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus” ครั้งที่ 3/2563

วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้จัดให้มีการประชุมโครงการ “การพัฒนาระบบและปรับปรุงคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus” ครั้งที่ 3/2563” เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมฮอลิเดย์อินน์กรุงเทพสุขุมวิท ถนนสุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ โดยมีบรรณาธิการวารสาร และคณะทำงานวารสาร เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 120 ท่าน จาก 45 วารสารในโครงการฯ การประชุมครั้งนี้ ศ.ณรงค์ฤทธิ์...
อ่านทั้งหมด...

การประชุมโครงการ “TCI-TSRI-Scopus Collaboration Project Phases 2” ครั้งที่ 2/2563

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้จัดให้มี การประชุมโครงการ “TCI-TSRI-Scopus Collaboration Project Phases 2 ครั้งที่ 2/2563” ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีบรรณาธิการวารสาร และคณะทำงานวารสารในโครงการฯ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 110 ท่าน จาก 44 วารสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยผ่านกระบวนการการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพบทความวิจัยในวารสารวิชาการไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus และเพื่อสร้าง Professional Editors’...
อ่านทั้งหมด...

คณะทำงานศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ร่วมประชุมหารือเพื่อวางแผนการทำงานของศูนย์ TCI

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำทีมโดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre], ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข, คุณศวิต กาสุริยะ และ ดร.กริช นาสิงห์ขันธุ์ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ TCI พร้อมกับคณะทำงานศูนย์ TCI ได้ประชุมหารือเพื่อวางแผนการทำงานต่าง ๆ ของศูนย์ TCI อีกทั้งยังเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมโครงการ “TCI-TSRI-Scopus Collaboration Project Phases 2” ครั้งที่ 2/2563 ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 6 ตุลาคม 2563...
อ่านทั้งหมด...

การประชุมโครงการ “TCI-TSRI-Scopus Collaboration Project Phases 1-2”

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้จัดให้มี การประชุมโครงการ “TCI-TSRI-Scopus Collaboration Project Phases 1-2” ณ ห้อง คอนเวนชั่นฮอลล์ เอ-บี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ โดยมี ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง, รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ด้านการบริหารระบบงบประมาณ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีบรรณาธิการวารสาร และคณะทำงานวารสารเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 98...
อ่านทั้งหมด...