Home » Archive by categoryกิจกรรม

การประชุมออนไลน์สำหรับวารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus เกี่ยวกับการใช้งานระบบ Editorial Manager (EM)

ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] ได้จัดประชุมออนไลน์ร่วมกับบรรณาธิการวารสาร กองบรรณาธิการวารสาร และคณะทำงานวารสารในโครงการ “การพัฒนาระบบและปรับปรุงคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus” ที่ใช้งานระบบ Editorial Manger (EM) โดยมี Mr.Tayyip Sahin, ผู้ดูแลระบบ EM จาก Aries Systems Corporation ได้ให้คำแนะนำและแนวทางในการแก้ปัญหาการใช้งานระบบ EM กับ 43 วารสาร ภาพกิจกรรม
อ่านทั้งหมด...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบันทึกข้อมูลบทความผ่านระบบ Fast-Track Indexing”

ในวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.-16.00 น. และวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.-12.00 น. ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบันทึกข้อมูลบทความผ่านระบบ Fast Track Indexing” ให้กับวารสารในฐานข้อมูล TCI จำนวนกว่า 800 วารสาร เพื่อทำความเข้าใจเรื่องการบันทึกข้อมูลบทความเข้าระบบ Fast-track Indexing ผ่านระบบ ZOOM ภาพกิจกรรม        
อ่านทั้งหมด...

การประชุม “โครงการการพัฒนาระบบและปรับปรุงคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus” ครั้งที่ 4

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้จัดให้มีการประชุมโครงการ “การพัฒนาระบบและปรับปรุงคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus” ครั้งที่ 4 ในวันที่ 1 และ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 8.30 – 13.30 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรม Eastin Grand Hotel Sathorn กรุงเทพฯ โดยมีบรรณาธิการวารสาร และคณะทำงานวารสาร เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 120 ท่าน จาก...
อ่านทั้งหมด...

การประชุมโครงการ “การพัฒนาระบบและปรับปรุงคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus” ครั้งที่ 3/2563

วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้จัดให้มีการประชุมโครงการ “การพัฒนาระบบและปรับปรุงคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus” ครั้งที่ 3/2563” เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมฮอลิเดย์อินน์กรุงเทพสุขุมวิท ถนนสุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ โดยมีบรรณาธิการวารสาร และคณะทำงานวารสาร เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 120 ท่าน จาก 45 วารสารในโครงการฯ การประชุมครั้งนี้ ศ.ณรงค์ฤทธิ์...
อ่านทั้งหมด...

การประชุมโครงการ “TCI-TSRI-Scopus Collaboration Project Phases 2” ครั้งที่ 2/2563

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้จัดให้มี การประชุมโครงการ “TCI-TSRI-Scopus Collaboration Project Phases 2 ครั้งที่ 2/2563” ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีบรรณาธิการวารสาร และคณะทำงานวารสารในโครงการฯ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 110 ท่าน จาก 44 วารสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยผ่านกระบวนการการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพบทความวิจัยในวารสารวิชาการไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus และเพื่อสร้าง Professional Editors’...
อ่านทั้งหมด...

คณะทำงานศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ร่วมประชุมหารือเพื่อวางแผนการทำงานของศูนย์ TCI

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำทีมโดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre], ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข, คุณศวิต กาสุริยะ และ ดร.กริช นาสิงห์ขันธุ์ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ TCI พร้อมกับคณะทำงานศูนย์ TCI ได้ประชุมหารือเพื่อวางแผนการทำงานต่าง ๆ ของศูนย์ TCI อีกทั้งยังเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมโครงการ “TCI-TSRI-Scopus Collaboration Project Phases 2” ครั้งที่ 2/2563 ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 6 ตุลาคม 2563...
อ่านทั้งหมด...

การประชุมโครงการ “TCI-TSRI-Scopus Collaboration Project Phases 1-2”

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้จัดให้มี การประชุมโครงการ “TCI-TSRI-Scopus Collaboration Project Phases 1-2” ณ ห้อง คอนเวนชั่นฮอลล์ เอ-บี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ โดยมี ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง, รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ด้านการบริหารระบบงบประมาณ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีบรรณาธิการวารสาร และคณะทำงานวารสารเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 98...
อ่านทั้งหมด...

การประชุม “การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus”

ด้วยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ทำการจัดการประชุม “การพัฒนาและปรับปรุงมคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus” ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ ชั้น 2 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการประชุมครั้งนี้ ศูนย์ TCI มีความประสงค์ที่จะขับเคลื่อนจำนวนผลงานตีพิมพ์ของประเทศไทยในฐานข้อมูลนานาชาติ ผ่านโครงการความร่วมมือระหว่าง ศูนย์ TCI สกสว. และ Scopus (TCI-TRF-Scopus Collaboration Project) โดยขอความร่วมมือจากการดำเนินงานของวารสารไทยที่ถูกบรรจุอยู่ในฐานข้อมูล Scopus แล้ว โดยมีบรรณาธิการวารสารเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 20 ท่าน เพื่อร่วมหาแนวทางในการขับเคลื่อนจำนวนและคุณภาพผลงานตีพิมพ์ของประเทศไทยในฐานข้อมูลนานาชาติ การพัฒนาคุณภาพและการเพิ่ม visibility ให้กับวารสารที่ได้รับการตอบรับเข้าสู่ฐานข้อมูลนานาชาติ อันจะนำไปสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของไทยในเวทีโลกที่ดีขึ้น ภาพกิจกรรม...
อ่านทั้งหมด...

Submit “Journal of Health Science and Medical Research” เพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus

ในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ TCI ได้เรียนเชิญ รศ.นพ จิตติ หาญประเสริฐพงษ์ บรรณาธิการวารสารและคณะทำงาน Journal of Health Science and Medical ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อีกทั้ง ศ.นพ.วรพงศ์ ภู่พงศ์ Local board ของโครงการฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อ submit วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus โดยโครงการ TCI/SCOPUS Collaboration Project นี้มีเป้าหมายที่จะผลักดันวารสารไทยและวารสารในประเทศ ASEAN จำนวน 40 วารสาร...
อ่านทั้งหมด...

เตรียมความพร้อมวารสาร “Veterinary Integrative Sciences”, “Journal of Mekong Societies” เพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus

เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 10.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ TCI ได้เรียนเชิญกองบรรณาธิการวารสาร Veterinary Integrative Sciences โดยมี รศ.ดร. กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ เป็นบรรณาธิการวารสาร และกองบรรณาธิการวารสาร Journal of Mekong Societies โดยมี รศ.ดร.มณีมัย ทองอยู่ เป็นบรรณาธิการวารสาร เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลต่างๆ ของวารสาร ก่อนการ Submit วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus โดยโครงการ TCI/SCOPUS Collaboration Project นี้มีเป้าหมายที่จะผลักดันวารสารไทยและวารสารในประเทศ ASEAN จำนวน 40...
อ่านทั้งหมด...