Home » Archive by categoryEvaluation round 4

เปิดรับข้อมูล! การประเมินคุณภาพวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2566

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ดังนั้นศูนย์ฯ ขอเปิดรับข้อมูลเพื่อการประเมินเข้ารับการประเมินเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป สามารถส่งข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินทั้งหมดในระบบออนไลน์ (Online) ข้อมูลที่วารสารต้องจัดเตรียม ดังนี้​ 1. แบบฟอร์มข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความ กรอกข้อมูลบทความที่ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2565 ทั้งที่ได้รับการตอบรับ (accepted) และปฏิเสธ (rejected) ให้ครบถ้วน (หากบทความที่ดำเนินการในช่วงดังกล่าว ไม่ถึง 10 บทความ สามารถนำข้อมูลของบทความที่ดำเนินการในปี 2564 มาเพิ่มได้) – สำหรับวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม :   2. ข้อมูลผลการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ...
อ่านทั้งหมด...

เปิดรับข้อมูล! การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 3 (2565-2567) และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2565

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563-2567 ไปแล้วนั้น ศูนย์ฯ ขอเปิดรับข้อมูลเพื่อการประเมินปรับกลุ่มคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 2 (2564-2567) และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้ารับการประเมินเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป สำหรับวารสารที่สามารถส่งข้อมูลปรับกลุ่มได้ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565 และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2565 เท่านั้น สามารถส่งข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินทั้งหมดในระบบออนไลน์ (Online) ข้อมูลที่วารสารต้องจัดเตรียม ดังนี้​ 1....
อ่านทั้งหมด...

เปิดรับข้อมูล! การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 2 (2564-2567) และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2564

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563-2567 ไปแล้วนั้น ศูนย์ฯ ขอเปิดรับข้อมูลเพื่อการประเมินปรับกลุ่มคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 2 (2564-2567) และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้ารับการประเมินเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป สำหรับวารสารที่สามารถส่งข้อมูลปรับกลุ่มได้ไม่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564 และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2564 เท่านั้น สามารถส่งข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินทั้งหมดในระบบออนไลน์ (Online) ข้อมูลที่วารสารต้องจัดเตรียม ดังนี้​ 1....
อ่านทั้งหมด...

ประกาศ รายชื่อวารสารที่ส่งข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 และเปิดรับวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562 วารสารสามารถส่งข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินทั้งหมดในระบบออนไลน์ (Online) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562 แล้วนั้น บัดนี้ทางศูนย์ TCI จึงขอประกาศ รายชื่อวารสารในฐานข้อมูล TCI ที่ส่งข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 และรายชื่อวารสารใหม่ ที่ส่งข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมินเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ทางศูนย์ TCI จะทำการประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 และวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล...
อ่านทั้งหมด...

เปิดรับข้อมูล! เพื่อการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ.2563-2567 และวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 และเปิดรับวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562 วารสารสามารถส่งข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินทั้งหมดในระบบออนไลน์ (Online) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ทางศูนย์ TCI จะทำการประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 และวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562 ภายในเดือน ธันวาคม 2562 คลิกเพื่อส่งข้อมูลสำหรับการประเมินคุณภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562 ข่าวประกาศที่เกี่ยวข้อง การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI...
อ่านทั้งหมด...