Home » Archive by categoryข่าว/ประกาศ

การเรียกเก็บค่าบริการ ระบบวารสารออนไลน์ ของระบบ ThaiJO2.0 (สำหรับวารสารในระบบ ThaiJO2.0)

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบ ThaiJO เดิม ไปสู่เวอร์ชันใหม่ ซึ่งเรียกว่า ระบบ ThaiJO2.0 (https://www.tci-thaijo.org/index.php/) และได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจในการใช้งานระบบใหม่นี้แก่บรรณาธิการวารสาร/ผู้เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนวารสารและข้อมูลในระบบ ThaiJO2.0 เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้สามารถให้บริการได้ต่อเนื่องโดยยังสามารถรักษาคุณภาพของการให้บริการและตลอดจนพัฒนาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นในอนาคต ในการนี้ ศูนย์ฯ จึงขอเรียกเก็บค่าบริการ ระบบวารสารออนไลน์ ของระบบ ThaiJO2.0 วารสารละ 10,700 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% เรียบร้อยแล้ว สำหรับ 2...
อ่านทั้งหมด...

เรื่อง “แนวทางการอ้างอิงกลุ่มคุณภาพของบทความในวารสารของศูนย์ TCI”

ประกาศศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)เรื่อง แนวทางการอ้างอิงกลุ่มคุณภาพของบทความในวารสารของศูนย์ TCI ภายหลังการประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 (พ.ศ. 2563-2567) เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ได้มีข้อซักถามมาทางศูนย์ฯ เป็นจำนวนมาก เกี่ยวกับการอ้างอิงกลุ่มคุณภาพวารสาร (กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3) ของ TCI กับบทความวิจัย/วิชาการที่อยู่ระหว่างการประเมินและระหว่างการตีพิมพ์เผยแพร่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ใช้เพื่อสำเร็จการศึกษาหรือใช้ในการประกันคุณภาพ ในการนี้ ศูนย์ TCI จึงขอประกาศให้ทราบแนวทางโดยทั่วกัน ดังนี้ หากบทความใดได้รับการตอบรับ (Final accept) จากบรรณาธิการวารสารให้ลงตีพิมพ์ในวารสารใดๆ ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้อ้างอิงกลุ่มวารสารตามผลการประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 3 (พ.ศ. 2558-2562) ถึงแม้ว่าบทความนั้นๆ จะไปปรากฎในเล่มที่ตีพิมพ์หลังจากปี...
อ่านทั้งหมด...

เรื่อง “การกำกับดูแลกระบวนการประเมินคุณภาพบทความ”

ประกาศศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)เรื่อง การกำกับดูแลกระบวนการประเมินคุณภาพบทความ ศูนย์ TCI ขอแจ้งเตือนหัวหน้ากองบรรณาธิการของวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ TCI เกี่ยวกับการออกใบตอบรับบทความ (acceptance date) ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือ การออกหนังสือตอบรับบทความย้อนหลัง ยกตัวอย่างเช่น กระบวนการประเมินคุณภาพบทความ (peer review) เสร็จสิ้นในเดือน มกราคม 2563 แต่ออกใบตอบรับบทความเพื่อลงพิมพ์ ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กองบรรณาธิการ กำกับวัน received date, revised date และ accepted date ไม่ตรงกับความเป็นจริงที่ได้ดำเนินการ มีการกระทำอื่นๆ ระหว่างกระบวนการประเมินคุณภาพบทความ และในการจัดการ/การตีพิมพ์บทความในวารสาร ที่ผิดไปจากความเป็นจริง ตัวอย่างข้างต้น ถือเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม/จรรยาบรรณของการดำเนินการจัดการวารสาร หากมีการร้องเรียนและตรวจพบว่าการกระทำดังกล่าวไม่ถูกต้องจริง จะส่งผลให้นำไปสู่การพิจารณาถอดถอนวารสารออกจากฐานข้อมูล TCI ในทันที ดังนั้น ศูนย์ TCI...
อ่านทั้งหมด...

ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562

ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562 ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562 ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 (รับรองผลถึง 31 ธันวาคม 2562) No. Journal Name English Journal Name Local ISSN E-ISSN TCI Tier Date for next submission 1 ABAC Journal – 0858-0855...
อ่านทั้งหมด...

เอกสารประกอบการประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย ครั้งที่ 13

The 4th Re-evaluation of Thai Journals: Process, Challenges and Lessons Learned By Prof.Dr. Narongrit Sombatsompop What are expectations for journals for Scopus database? By Prof. Peter Brimblecombe Proposal on Fast-Track Indexing System to TCI Database: Importance, Rationale, Impacts and Visibilities By Prof. Dr. Narongrit Sombatsompop Fast-Track Indexing System...
อ่านทั้งหมด...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าร่วม “การประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 13”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าร่วม “การประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 13” ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าร่วม “การประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 13” ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารอิมแพค ชาเลนเจอร์ ชั้น 1 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ชื่อ-สกุลของท่านและรายชื่อวารสารที่ท่านดูแล จะถูกนำมาเชื่อมโยงกัน แล้วกำหนดเลข Journal code ออกมาใหม่ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนและรับผลการประเมินคุณภาพวารสารในช่วงเย็น ดังนั้นเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าร่วมงาน กรุณาลงทะเบียนตามแถว (Registration Row) ที่กำหนด Downloads : [หนังสือเชิญ]   [กำหนดการภาษาไทย]   [Agenda Programme]   [คำแนะนำในการเข้าร่วมการประชุม]   [แผนที่] Journal Code Registration Row ISSN E-ISSN...
อ่านทั้งหมด...

ขอเรียนเชิญเข้าร่วม “การประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 13”

ด้วย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จะจัดให้มี การประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 13 ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 และชี้แจงรายละเอียดของผลประเมิน และแนวทางการพัฒนาคุณภาพเพื่อการปรับเลื่อนกลุ่ม (ในกรณีที่วารสารของท่านไม่อยู่ใน TCI กลุ่มที่ 1) และนำเสนอระบบการนำเข้าข้อมูลสู่ฐานข้อมูล TCI แบบ fast track เมื่อมีการตีพิมพ์บทความบนเว็บไซต์ของท่าน...
อ่านทั้งหมด...