Home » Archive by categoryข่าว/ประกาศ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วม “การประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 13”

ด้วย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จะจัดให้มี การประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 13 ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 และชี้แจงรายละเอียดของผลประเมิน และแนวทางการพัฒนาคุณภาพเพื่อการปรับเลื่อนกลุ่ม (ในกรณีที่วารสารของท่านไม่อยู่ใน TCI กลุ่มที่ 1) และนำเสนอระบบการนำเข้าข้อมูลสู่ฐานข้อมูล TCI แบบ fast track เมื่อมีการตีพิมพ์บทความบนเว็บไซต์ของท่าน...
อ่านทั้งหมด...

ขอเชิญบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการในโครงการ TCI-TRF-Scopus Collaboration Project เข้าร่วมประชุม The 8th TCI-TRF-Scopus Collaboration Project

จากการที่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ Elsevier ได้พัฒนาความร่วมมือภายใต้โครงการ TCI-TRF-Scopus Collaboration Project นี้ โดย มีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มจำนวนผลงานตีพิมพ์ของประเทศไทยในฐานข้อมูล SCOPUS ตั้งแต่ปี 2560 -2563 ความทราบแล้วนั้น ศูนย์ TCI ได้กำหนดจัดการประชุม The 8th TCI-TRF-Scopus Collaboration Project ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้อง Jupiter 4-5 ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อรายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับโครงการ...
อ่านทั้งหมด...

ประกาศ รายชื่อวารสารที่ส่งข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 และเปิดรับวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562 วารสารสามารถส่งข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินทั้งหมดในระบบออนไลน์ (Online) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562 แล้วนั้น บัดนี้ทางศูนย์ TCI จึงขอประกาศ รายชื่อวารสารในฐานข้อมูล TCI ที่ส่งข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 และรายชื่อวารสารใหม่ ที่ส่งข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมินเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ทางศูนย์ TCI จะทำการประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 และวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล...
อ่านทั้งหมด...

ประกาศ รายชื่อวารสารที่ถูกคัดชื่อออกจากฐานข้อมูล TCI

รายชื่อวารสารดังต่อไปนี้ ได้ถูกคัดชื่อออกจากฐานข้อมูล TCI เนื่องจาก ขาดองค์ประกอบสำคัญด้านมาตรฐานการจัดการวารสาร โดยทางศูนย์ TCI ได้กำหนดระยะเวลาของการถูกคัดชื่อออก (embargo period) ตามที่ระบุในตารางด้านล่างนี้ ลำดับ ISSN Online ISSN ชื่อวารสารภาษาไทย ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ ระยะเวลาที่ถูกคัดชื่อออก 1 1906-3431 – – Veridian E-Journal, Silpakorn University 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2565 2 2408-1248 – – Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University 1 มกราคม 2563 –...
อ่านทั้งหมด...

เปิดรับข้อมูล! เพื่อการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ.2563-2567 และวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 และเปิดรับวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562 วารสารสามารถส่งข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินทั้งหมดในระบบออนไลน์ (Online) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ทางศูนย์ TCI จะทำการประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 และวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562 ภายในเดือน ธันวาคม 2562 คลิกเพื่อส่งข้อมูลสำหรับการประเมินคุณภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562 ข่าวประกาศที่เกี่ยวข้อง การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI...
อ่านทั้งหมด...

เรื่อง “การประเมินด้านจริยธรรม/จรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI”

ประกาศศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)เรื่อง การประเมินด้านจริยธรรม/จรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) มีแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยด้วยการจัดประเมินคุณภาพวารสารอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการประเมินและจัดกลุ่มคุณภาพวารสารไทย (re-evaluations) ในฐานข้อมูล TCI ทุกๆ 5 ปี เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนางานวิจัยผ่านวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ องค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพวารสารคือ การดำเนินงานวารสารที่ถูกต้องตามจริยธรรม/จรรยาบรรณ (publication ethics) ในปี 2562 นี้ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) จึงมีแนวคิดในการพิจารณาองค์ประกอบด้านจริยธรรม/จรรยาบรรณของวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI นอกเหนือจากเกณฑ์การประเมินและจัดกลุ่มคุณภาพวารสารรอบปกติ โดยมีการพิจารณาในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารต้องผ่านการตรวจสอบการพิมพ์ซ้ำ/ซ้ำซ้อน (duplications/plagiarism) เช่น การไม่ดำเนินการที่เหมาะสมกับบทความที่ตรวจพบว่ามีการตีพิมพ์ซ้ำหรือซ้ำซ้อน เป็นต้น การตีพิมพ์เผยแพร่บทความที่มี conflict of interest เช่น หัวหน้ากองบรรณาธิการ (editors) ตีพิมพ์เผยแพร่บทความของตนเองอย่างมีนัยสำคัญ หรือ ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพบทความก่อนการตีพิมพ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบทความ เป็นต้น จำนวนและคุณภาพการอ้างอิงของวารสารผิดไปจากสภาพความเป็นจริง เช่น มีการกำกับและร้องขอให้มีการอ้างอิงบทความในวารสารทั้งในลักษณะลับหรือเปิดเผย...
อ่านทั้งหมด...