Home » Archive by categoryข่าว/ประกาศ

ช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาเกณฑ์เชิงปริมาณในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ครั้งที่ 2 (2564-2567)

เกณฑ์หลัก ข้อที่ เกณฑ์การพิจารณา ช่วงเวลาที่พิจารณา 4 วารสารมีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน พิจารณาบทความที่ตีพิมพ์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป เกณฑ์รอง ข้อที่ เกณฑ์การพิจารณา ช่วงเวลาที่พิจารณา 3 วารสารตีพิมพ์บทความที่มีผู้นิพนธ์มาจากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก พิจารณา 3 ฉบับล่าสุดที่ตีพิมพ์ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2564 4 วารสารมีการอ้างอิงที่ถูกต้องตามมาตรฐาน พิจารณา 1 ฉบับล่าสุดที่ตีพิมพ์ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2564 5 บทความทุกบทความต้องมีการควบคุมคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) พิจารณาบทความที่ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 6 วารสารต้องมีระบบการจัดการวารสารแบบออนไลน์ (โดยมี หลักฐาน submission,...
อ่านทั้งหมด...

ขอความร่วมมือวารสารดำเนินการบันทึกข้อมูลบทความเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI

เนื่องด้วยตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป ทางศูนย์ TCI ได้ขอความร่วมมือให้ทางวารสารดำเนินการบันทึกข้อมูลบทความเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI แบบ Fast Track (Fast-track Indexing System) เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้อง และสมบูรณ์ของข้อมูล ทั้งนี้ทีม TCI จะเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนที่จะ approve เพื่อนำเข้าสู่ระบบ TCI ต่อไป สำหรับวารสารที่ยังไม่ได้ดำเนินการขอรับ Username และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบ Fast-track Indexing System ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่อีเมล : tci.thai@gmail.com โดยแจ้งข้อมูลวารสาร ดังนี้ 1. ISSN (ถ้ามี) 2. E-ISSN (ถ้ามี) 3. ชื่อวารสารภาษาไทย 4. ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ รายละเอียดเกี่ยวกับระบบ...
อ่านทั้งหมด...

ประกาศ ผลการพิจารณาคุณภาพวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2563

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เปิดรับวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์) เพื่อดำเนินการพิจารณานำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และจัดกลุ่มคุณภาพวารสาร ซึ่งศูนย์ TCI ได้จัดกลุ่มคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ดังนี้ วารสารกลุ่มที่ 1 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และสามารถส่งข้อมูลเพื่อพิจารณาเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ได้ วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) และอยู่ในฐานข้อมูล...
อ่านทั้งหมด...

การเรียกเก็บค่าบริการ ระบบวารสารออนไลน์ ของระบบ ThaiJO2.0 (สำหรับวารสารในระบบ ThaiJO2.0)

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบ ThaiJO เดิม ไปสู่เวอร์ชันใหม่ ซึ่งเรียกว่า ระบบ ThaiJO2.0 (https://www.tci-thaijo.org/index.php/) และได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจในการใช้งานระบบใหม่นี้แก่บรรณาธิการวารสาร/ผู้เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนวารสารและข้อมูลในระบบ ThaiJO2.0 เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้สามารถให้บริการได้ต่อเนื่องโดยยังสามารถรักษาคุณภาพของการให้บริการและตลอดจนพัฒนาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นในอนาคต ในการนี้ ศูนย์ฯ จึงขอเรียกเก็บค่าบริการ ระบบวารสารออนไลน์ ของระบบ ThaiJO2.0 วารสารละ 10,700 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% เรียบร้อยแล้ว สำหรับ 2...
อ่านทั้งหมด...

เรื่อง “แนวทางการอ้างอิงกลุ่มคุณภาพของบทความในวารสารของศูนย์ TCI”

ประกาศศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)เรื่อง แนวทางการอ้างอิงกลุ่มคุณภาพของบทความในวารสารของศูนย์ TCI ภายหลังการประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 (พ.ศ. 2563-2567) เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ได้มีข้อซักถามมาทางศูนย์ฯ เป็นจำนวนมาก เกี่ยวกับการอ้างอิงกลุ่มคุณภาพวารสาร (กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3) ของ TCI กับบทความวิจัย/วิชาการที่อยู่ระหว่างการประเมินและระหว่างการตีพิมพ์เผยแพร่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ใช้เพื่อสำเร็จการศึกษาหรือใช้ในการประกันคุณภาพ ในการนี้ ศูนย์ TCI จึงขอประกาศให้ทราบแนวทางโดยทั่วกัน ดังนี้ หากบทความใดได้รับการตอบรับ (Final accept) จากบรรณาธิการวารสารให้ลงตีพิมพ์ในวารสารใดๆ ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้อ้างอิงกลุ่มวารสารตามผลการประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 3 (พ.ศ. 2558-2562) ถึงแม้ว่าบทความนั้นๆ จะไปปรากฎในเล่มที่ตีพิมพ์หลังจากปี...
อ่านทั้งหมด...

เรื่อง “การกำกับดูแลกระบวนการประเมินคุณภาพบทความ”

ประกาศศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)เรื่อง การกำกับดูแลกระบวนการประเมินคุณภาพบทความ ศูนย์ TCI ขอแจ้งเตือนหัวหน้ากองบรรณาธิการของวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ TCI เกี่ยวกับการออกใบตอบรับบทความ (acceptance date) ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือ การออกหนังสือตอบรับบทความย้อนหลัง ยกตัวอย่างเช่น กระบวนการประเมินคุณภาพบทความ (peer review) เสร็จสิ้นในเดือน มกราคม 2563 แต่ออกใบตอบรับบทความเพื่อลงพิมพ์ ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กองบรรณาธิการ กำกับวัน received date, revised date และ accepted date ไม่ตรงกับความเป็นจริงที่ได้ดำเนินการ มีการกระทำอื่นๆ ระหว่างกระบวนการประเมินคุณภาพบทความ และในการจัดการ/การตีพิมพ์บทความในวารสาร ที่ผิดไปจากความเป็นจริง ตัวอย่างข้างต้น ถือเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม/จรรยาบรรณของการดำเนินการจัดการวารสาร หากมีการร้องเรียนและตรวจพบว่าการกระทำดังกล่าวไม่ถูกต้องจริง จะส่งผลให้นำไปสู่การพิจารณาถอดถอนวารสารออกจากฐานข้อมูล TCI ในทันที ดังนั้น ศูนย์ TCI...
อ่านทั้งหมด...