Home » News/Announcements » ขอเชิญลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม “การประชุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI ในรอบที่ 5 พ.ศ. 2568-2572” (อัพเดตสถานที่จัดประชุม,แบบฟอร์มจองโรงแรม และเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วม)

ขอเชิญลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม “การประชุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI ในรอบที่ 5 พ.ศ. 2568-2572” (อัพเดตสถานที่จัดประชุม,แบบฟอร์มจองโรงแรม และเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วม)

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI)โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ไปแล้ว 4 รอบ ในปี พ.ศ. 2555, 2556, 2558 และ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการของวารสารไทย ทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบให้มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งการประเมินที่ผ่านมานั้นจะสิ้นสุดการรับรองคุณภาพในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ในการนี้ ศูนย์ TCI จึงจัดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 5 ในปี พ.ศ. 2568 และเพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจเกณฑ์การประเมินคุณภาพฯ ในครั้งนี้ ศูนย์ TCI จึงได้จัดการประชุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI ในรอบที่ 5 พ.ศ. 2568-2572 ขึ้น พร้อมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่บรรณาธิการและผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้งานของระบบ Fast-Track Indexing ทั้งในกรุงเทพมหานคร และภูมิภาค รวม 4 ครั้ง ดังนี้

  • รอบที่ 1 : วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 500 ที่นั่ง
  • รอบที่ 2 : วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 200 ที่นั่ง
  • รอบที่ 3 : วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 500 ที่นั่ง
  • รอบที่ 4 : วันที่ 8 กันยายน 2566 ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น จำนวน 200 ที่นั่ง

ศูนย์ TCI จึงขอเรียนเชิญท่านบรรณาธิการ หรือกองบรรณาธิการ หรือผู้แทนและผู้ติดตามอีก 1 ท่าน รวมเป็นวารสารละ 2 ท่าน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวโดยไม่เสียค่าลงทะเบียน ทั้งนี้ท่านสามารถเลือกรอบการเข้าร่วมประชุมพร้อมลงทะเบียนระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2566 (หรือจนกว่าจำนวนสิทธิ์ลงทะเบียนเต็ม) และจะแจ้งรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประชุม ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ทางอีเมลของผู้ลงทะเบียน และหน้าเว็บไซต์ของ TCI

หมายเหตุ*
หากวารสารยังไม่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กรุณาแจ้งชื่อวารสารและชื่อผู้ที่ต้องการเข้าร่วมประชุม (วารสารละไม่เกิน 2 ท่าน) ที่อีเมล tci.thai@gmail.com

 

Download เอกสารเพิ่มเติม

  •  
  •  
  •  
  •  
  •