Home » News/Announcements » การตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับบทความและกระบวนการประเมินคุณภาพบทความของ วารสารการบริหารจัดการและนวัตกรรมท้องถิ่น

การตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับบทความและกระบวนการประเมินคุณภาพบทความของ วารสารการบริหารจัดการและนวัตกรรมท้องถิ่น

เนื่องจาก TCI ได้รับเรื่องร้องเรียนเป็นจำนวนมาก เกี่ยวกับการรับบทความและกระบวนการประเมินคุณภาพบทความของ วารสารการบริหารจัดการและนวัตกรรมท้องถิ่น (Journal of Management and Local Innovation) (ISSN: 2697-6439) และผู้นิพนธ์ไม่สามารถติดต่อหัวหน้ากองบรรณาธิการวารสารตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้บนหน้าเว็บไซต์ของวารสารได้

จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า วารสารการบริหารจัดการและนวัตกรรมท้องถิ่น เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ในปี พ.ศ. 2565 โดยข้อมูลที่ทำการประเมินคือข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2564 ซึ่งปัจจุบันไม่ปรากฏบทความอยู่บนเว็บไซต์ของวารสาร นอกจากนี้ยังพบว่า วารสารมีการตีพิมพ์เผยแพร่บทความไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในนโยบายของวารสาร กล่าวคือ วารสารกำหนดออก 2 ฉบับต่อปี แต่พบว่า ในปี พ.ศ. 2565 วารสารได้ตีพิมพ์จำนวน 7 ฉบับ และ ณ ปัจจุบัน (9 มิถุนายน 2566) วารสารได้ตีพิมพ์บทความปี พ.ศ. 2566 แล้วจำนวน 5 ฉบับ ซึ่ง TCI ได้พยายามติดต่อหัวหน้ากองบรรณาธิการวารสาร ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้บนหน้าเว็บไซต์ของวารสารแต่ไม่สามารถติดต่อได้เช่นกัน

ด้วยเหตุนี้ TCI ขอแจ้งให้ทราบว่า วารสารการบริหารจัดการและนวัตกรรมท้องถิ่น อยู่ระหว่างการตรวจสอบการดำเนินงานและกระบวนการประเมินคุณภาพบทความ ว่าเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้หรือไม่ ในระหว่างนี้ จึงขอให้ผู้นิพนธ์ทำการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนที่จะส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวนี้

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •