ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารใหม่เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2566

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เปิดรับวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2566 (ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์) เพื่อดำเนินการพิจารณานำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และจัดกลุ่มคุณภาพวารสาร ซึ่งศูนย์ TCI ได้จัดกลุ่มคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ดังนี้
วารสารกลุ่มที่ 1 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และสามารถส่งข้อมูลเพื่อพิจารณาเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ได้
วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI
บัดนี้ศูนย์ TCI ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ดังนี้

สรุปจำนวนวารสารที่ส่งมาเพื่อพิจารณาเข้าฐานข้อมูล TCI ปี 2566

รายละเอียด
จำนวน (วารสาร)
จำนวนวารสารอยู่กลุ่ม 1 5
จำนวนวารสารอยู่กลุ่ม 2 69
จำนวนวารสารที่ไม่ผ่านการประเมิน 39
รวม 113

หมายเหตุ*

– ผลประเมินคุณภาพวารสารข้างต้นนี้ จะมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 ไปจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

– ทุกวารสารที่เข้าสู่กระบวนการประเมิน จะได้ทราบผลและข้อเสนอแนะ ทางอีเมลภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 หากหลังจากวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ยังไม่ได้รับอีเมล กรุณาแจ้งมายังเมล tci.thai@gmail.com

 

ลำดับ
ISSN
E-ISSN
ชื่อวารสารภาษาไทย
ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ
จัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่
1 1906-280X 2821-9104 Bulletin of Earth Sciences of Thailand 2
2 2730-1311 Journal of ASEAN PLUS+ Studies 2
3 2730-2431 2821-952X Journal of English Language and Linguistics 2
4 2730-1524 2730-1532 Journal of Science and Agricultural Technology 2
5 2673-0537 2774-0064 Maejo International Journal of Energy and Environmental Communication 2
6 2774-0439 UBRU International Journal 2
7 2773-871X 2773-8728 เวชสารสงขลานครินทร์ PSU Medical Journal 2
8 2539-6897 กระบี่เวชสาร Krabi medical journal 2
9 2561-2092 ชัยภูมิปริทรรศน์ Chaiyaphum Review 2
10 2730-2547 มนารอ : วารสารประเด็นอิสลามร่วมสมัย MENARA : Journal of Islamic and Contemporary Issues (M-JICI) 2
11 2465-4205 2697-4045 วารสาร นิตยสารเสียงธรรมจากมหายาน Journal Of Nittayasan Siangtham Chakmahayan 2
12 2773-952X วารสาร มจร กาญจนปริทรรศน์ Journal of MCU Kanchana Review 2
13 2730-2954 2730-2962 วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Journal of Home Economics Technology, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 2
14 2774-0625 วารสารเภสัชกรรมคลินิก Thai Journal of Clinical Pharmacy 1
15 2822-0994 วารสารเสฏฐวิทย์ปริทัศน์ Journal of Setthawit Review 2
16 2630-0923 2773-9155 วารสารแก่นดนตรีและการแสดง Journal of Music and Performing Arts, Khon Kaen University 2
17 2822-051X 2822-0528 วารสารกฎหมายและสังคมรังสิต Rangsit Journal of Law and Society 2
18 2821-9112 2730-3446 วารสารการแพทย์อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Greater Mekong Subregion Medical Journal 2
19 2672-9164 วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย Journal of Early Childhood Education Management 2
20 2730-4132 วารสารการบริหารการศึกษา มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด MBU Roi Et Journal of Global Education Review 2
21 2730-2466 วารสารการวัด ประเมินผล สถิติ และการวิจัยทางสังคมศาสตร์ Journal of Social Sciences in Measurement Evaluation Statistics and Research 2
22 2773-9090 2773-9104 วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ Journal of Education and Innovative Learning 1
23 2228-9410 2822-0471 วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา Lanna journal health promotion & enivironment health 2
24 2730-2350 วารสารการสอนภาษาอังกฤษ Journal of Teaching English 2
25 2539-6064 วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Journal of Education Loei Rajabhat University 2
26 2822-0218 วารสารครุศาสตร์ปัญญา Journal of Intellect Education 2
27 2465-5007 วารสารครุศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Journal of Education Academic Chiang Rai Rajabhat University 2
28 2630-0745 2730-2903 วารสารครุสีมา Karu Sima Journal 2
29 2822-0293 วารสารทันตกรรมจัดฟันไทย Thai Journal of Orthodontics 1
30 2822-048X วารสารธรรมเพื่อชีวิต Jornal of Dhamma for Life 2
31 2822-0315 วารสารธรรมวัตร Journal of Thammawat 2
32 2697-6609 วารสารนวัตกรรมธุรกิจ การจัดการ และสังคมศาสตร์ Journal of Innovation in Business, Management and Social Sciences 2
33 2730-3829 วารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน Journal of Science Innovation for Sustainable Development 2
34 2697-3715 2697-3723 วารสารบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม Journal of Industrial Business Administration 2
35 2730-3233 วารสารบวรสหการศึกษาและมนุษยสังคมศาสตร์ Journal of Bovorn Multi-Education and Human Social Sciences 2
36 2539-5629 วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย The Journal of Accounting Review Chiang Rai Rajabhat University 2
37 2774-003X วารสารปารมิตา JOURNAL OF PARAMITA 2
38 2539-5807 2730-4191 วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ Patanasilpa Journal 2
39 2730-4299 2773-8523 วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม Journal of Business and Industrial Development 2
40 2730-1842 2730-2539 วารสารพุทธนวัตกรรมปริทรรศน์ The Journal of Buddhist Innovation Review 2
41 2822-0390 วารสารภูมินิเวศพัฒนาอย่างยั่งยืน Academic Journal of Sustainable Habitat Development 2
42 2697-5491- 2697-5505- วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY 2
43 2730-1869 2730-2288 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมร วิทยาเขตอีสาน Journal of Humanities and Social SciencesMahamakut Buddhist University Isan Campus 2
44 2651-0510 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Journal of Humanities and Social Sciences Loei Rajabhat University 2
45 2673-0138 2697-3758 วารสารรามคำแหง ฉบับคณะศึกษาศาสตร์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) Ramkhamhaeng University Journal: Faculty of Education (Humanities and Social Sciences) 2
46 2773-9279 2773-9163 วารสารวิจัยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต Journal of Research for Health Improvement and Quality of Life 2
47 2773-918X วารสารวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ โดยสมาคม ECTI ECTI Transaction on Application Research and Development 2
48 2773-9031 2773-904X วารสารวิจัยการพยาบาลและการสาธารณสุข Journal of Nursing and Public Health Research 1
49 2730-2989 วารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการ Academic Journal of Management Technology 2
50 2730-1478 2730-1494 วารสารวิชาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ The Journal of Spatial Innovation Development 2
51 2822-065X 2822-0676 วารสารวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ Academic Journal of Political Science and Public Administration 2
52 2730-2199 2821-9414 วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี Journal of Academic Information and Technology 2
53 2697-5823 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี Journal of Management Science Dhonburi Rajabhat University 2
54 2774-0072 2774-0390 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY 2
55 2630-094X 2586-8136 วารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์ Journal of Applied Informatics and Technology 1
56 2586-8101 2697-6447 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ Journal of science and technology RMUTSB 2
57 2773-9120 2773-9120 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก Journal of Science and Technology Southeast Bangkok College 2
58 2822-1532 2822-1540 วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ Bulletin of Applied Sciences 2
59 2730-3640 วารสารวิพิธพัฒนศิลป์ Wipitpatanasilpa Journal of Arts 2
60 2773-9112 2773-899X วารสารศาสตร์สาธารณสุขและนวัตกรรม Journal of Public Health and Innovation 2
61 2703-4043 วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา Journal of Health Sciences and Pedagogy 2
62 2730-213X 2730-3381 วารสารศิลปกรรมและการออกแบบแห่งเอเชีย Journal of Asia Arts and Design 2
63 2586-8543 2730-2105 วารสารศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี Journal of Liberal Arts, RMUTT 2
64 2392-5760 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี EDUCATIONAL ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY 2
65 2651-2076 2822-0552 วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ Research and Development Institute Journal of Chaiyaphum Rajabhat University 2
66 2730-4183 วารสารสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย Journal of Association of Professional Development of Educational Administration 2
67 2651-124X วารสารสหวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Disciplinary Journal of Buriram Rajabhat University 2
68 2822-0420 วารสารสังคมศาสตร์และศาสตร์รวมสมัย Journal of Social Sciences and Modern Integrated Sciences 2
69 2773-8949 วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ Integrated Social Science Journal 2
70 2822-0455 วารสารสันติสุขปริทรรศน์ Journal of Peace Periscope 2
71 2773-9007 วารสารสาธารณสุขและสุขภาพศึกษา Thai Journal of Public Health and health Education 2
72 2773-854X 2773-8558 วารสารสุขภาพและสิ่งแวดล้อมศึกษา Journal of Health and Environmental Education 2
73 2672-9717 6112-9248 วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน Journal of Environmental and Community Health 2
74 2697-4991 วารสารอาชญาวิทยาและสังคมศาสตร์ RPCA Journal of Criminology and Social Sciences 2