Home » Movement » “วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น” แจ้งเปลี่ยนแปลงกอง บ.ก.

“วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น” แจ้งเปลี่ยนแปลงกอง บ.ก.

ISSN : 1905-9590

E-ISSN : 2651-107X

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : FEU academic review

เปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการ โดยมี ผศ. ดร.พงศ์กร จันทราช เป็นบรรณาธิการวารสาร

ตามหนังสือที่ มฟอ. 2207/266 วันที่ 9 มิถุนายน 2566, อีเมลแจ้งวันที่ 11 มิถุนายน 2566

  •  
  •  
  •  
  •  
  •