Home » Movement » “วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ” แจ้งเปลี่ยนแปลงเลข E-ISSN และชื่อวารสารภาษาอังกฤษ

“วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ” แจ้งเปลี่ยนแปลงเลข E-ISSN และชื่อวารสารภาษาอังกฤษ

E-ISSN (เดิม) : 2673-0502

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Manutsayasat Wichakan

แจ้งเปลี่ยนแปลงเลข E-ISSN และชื่อวารสารภาษาอังกฤษ ดังนี้

 • E-ISSN (ใหม่) : 2985-0568
 • ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) : Journal of Studies in the Field of Humanities
 • ตามหนังสือที่ อว.6501.0701/2951 วันที่ 19 มิถุนายน 2566, อีเมลแจ้งวันที่ 19 มิถุนายน 2566

  •  
  •  
  •  
  •  
  •