Home » Activity » การประชุมเรื่อง “คณะกรรมการ Local Board for Thailand”

การประชุมเรื่อง “คณะกรรมการ Local Board for Thailand”

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI) แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดประชุมเรื่อง “คณะกรรมการ Local Board for Thailand” ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ (AD-907) ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีคณะกรรมการ Local Board ที่มีความเชี่ยวชาญด้านสาขาวิชาต่างๆ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
โดย ศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ กล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วย รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน กล่าวรายงานภาพรวมของโครงการ “การพัฒนาคุณภาพวารสารไทยเพื่อบรรจุในฐานข้อมูล Scopus ปี ค.ศ.2023 – 2025” รวมถึงโครงการต่างๆ ที่ผ่านมา ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียน วารสารไทยได้รับการพัฒนาพร้อมกับยกระดับคุณภาพวารสารให้อยู่ใน Quartile ที่สูงขึ้นอีกด้วย และการเตรียมความพร้อมสำหรับวารสารใหม่สำหรับโครงการฯ นี้ จำนวน 3 กลุ่ม รวม 45 วารสารในการ Submit เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ในอนาคตอีกด้วย
ในการนี้ ศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ กล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ Local Board for Thailand พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจให้ตรงกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกันในการพิจารณาวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus รวมถึง แนะนำแนวทางและการให้ความเห็นในฐานะพี่เลี้ยง เพื่อผลักดันวารสารให้มีความพร้อมในการ Submit พร้อมกันนี้คณะกรรมการได้ร่วมกันระดมสมองเรื่องแนวทางการเก็บค่า Article Processing Charge (APC) ให้มีความยุติธรรม
​จากนั้น ได้รับเกียรติจาก ดร.ปรัชญา บุญขวัญ นักวิจัย จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) วิทยากรรับเชิญพิเศษมาบรรยายและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ChatGPT & Generative AI สำหรับงานวิจัยและการเผยแพร่ โดยกล่าวว่าในอนาคตจะมีการใช้เทคโนโลยี AI มากขึ้นรวมถึงแวดวงของวารสารด้วยและสามารถใช้งาน ChatGPT เป็นเครื่องมือในการช่วยงานวิจัยได้ในหลากหลายมิติ ภายใต้การดำเนินงานของตัวนักวิจัยเอง อย่างไรก็ตาม การใช้งาน ChatGPT มีบางข้อมูลอาจจะไม่มีความถูกต้องหรือถูกต้องทั้งหมด ดังนั้นควรใช้ ChatGPT เป็นเพียงเครื่องมือช่วยในการดำเนินงานบางอย่างเท่านั้น

ภาพกิจกรรม

  •  
  •  
  •  
  •  
  •