Home » News/Announcements » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI ในรอบที่ 5 พ.ศ. 2568-2572

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI ในรอบที่ 5 พ.ศ. 2568-2572

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ไปแล้ว 4 รอบ ในปี พ.ศ. 2555, 2556, 2558 และ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการของวารสารไทย ทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบให้มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งการประเมินที่ผ่านมานั้นจะสิ้นสุดการรับรองคุณภาพในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568  ศูนย์ TCI จึงได้จัดการประชุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI ในรอบที่ 5 พ.ศ. 2568-2572 ขึ้น พร้อมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่บรรณาธิการและผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้งานของระบบ Fast-Track Indexing ทั้งในกรุงเทพมหานคร และภูมิภาค รวม 4 ครั้ง และได้เรียนเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2566 (หรือจนกว่าจำนวนสิทธิ์ลงทะเบียนเต็ม)

ในการนี้ ศูนย์ฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการประชุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยฯ ดังนี้

 • รอบที่ 1 : วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
 • รอบที่ 2 : วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่
 • รอบที่ 3 : วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
 • รอบที่ 4 : วันที่ 8 กันยายน 2566 ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น
 • Downloads เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • หนังสือเชิญประชุม
 • กำหนดการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
 • แบบฟอร์มจองโรงแรมรามาการ์เด้นส์
 • แบบฟอร์มจองโรงแรมแคนทารี่ ฮิลส์
 • แบบฟอร์มจองโรงแรมอวานี
  •  
  •  
  •  
  •  
  •