Home » Evaluation round 4 » ช่วงระยะเวลาที่ใช้ข้อมูลในการพิจารณาเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 5 (2568-2572) และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้ารับการประเมินเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ปี 2567

ช่วงระยะเวลาที่ใช้ข้อมูลในการพิจารณาเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 5 (2568-2572) และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้ารับการประเมินเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ปี 2567

เกณฑ์หลัก (เป็นเกณฑ์ที่ไม่คิดเป็นคะแนน โดยวารสารกลุ่ม 1 ต้องผ่านเกณฑ์หลักนี้ทุกข้อ)

ข้อที่ เกณฑ์การพิจารณา ช่วงระยะเวลาที่ใช้พิจารณา
3.1 ข้อมูลบทความในฉบับที่เว็บไซต์ของวารสาร ประกอบไปด้วยข้อมูล ดังนี้
ชื่อบทความ, ชื่อผู้นิพนธ์, สังกัดผู้นิพนธ์, บทคัดย่อ, คำสำคัญและรายการอ้างอิง
ฉบับล่าสุดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของวารสาร

เกณฑ์รอง (เป็นเกณฑ์ที่คิดเป็นคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน)

ข้อที่ เกณฑ์การพิจารณา ช่วงระยะเวลาที่ใช้พิจารณา
3 วารสารตีพิมพ์บทความที่มีผู้นิพนธ์มาจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 3 ฉบับล่าสุดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของวารสาร
4 วารสารมีรูปแบบการอ้างอิงที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ฉบับล่าสุดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของวารสาร
6 วารสารมีระบบการจัดการวารสารแบบออนไลน์ หรือระบบ Online Journal System (OJS) ฉบับล่าสุดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของวารสาร และ/หรือบทความที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ยังไม่ตีพิมพ์เผยแพร่)
7 วารสารมีข้อมูลของบทความบนเว็บไซต์ ตรงกันกับข้อมูลในไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) ที่เผยแพร่ ฉบับล่าสุดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของวารสาร
8 วารสารมีการระบุสถานะของบทความระหว่างกระบวนการพิจารณาบทความ (ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) ที่เผยแพร่) ฉบับล่าสุดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของวารสาร
9 คุณภาพของบทความในวารสาร 5 บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในช่วง พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน

Download เอกสารเพิ่มเติม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 5 พ.ศ. 2568-2572

  •  
  •  
  •  
  •  
  •