Home » News/Announcements » ประกาศเรื่อง “การประเมินด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2566”

ประกาศเรื่อง “การประเมินด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2566”

เอกสารเพิ่มเติม

ประกาศเรื่อง “การประเมินด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2566”
ประกาศเรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมและจรรยาบรรณของวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI

  •  
  •  
  •  
  •  
  •