Home » News/Announcements » ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบันทึกข้อมูลบทความผ่านระบบ Fast Track Indexing” (อบรมออนไลน์) ปี 2566

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบันทึกข้อมูลบทความผ่านระบบ Fast Track Indexing” (อบรมออนไลน์) ปี 2566

ตามที่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ได้ขอความร่วมมือให้วารสารดำเนินการบันทึกข้อมูลบทความเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI แบบ Fast Track (Fast-track Indexing System) ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นั้น ในปัจจุบันพบว่า การนำเข้าข้อมูลบทความของวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI แบบ Fast Track (Fast-track Indexing System) ยังปรากฏข้อผิดพลาดจากการลงข้อมูลบทความเป็นจำนวนมาก ได้แก่ ข้อมูล Metadata, Authors และ References ซึ่งส่งผลให้การตรวจสอบความถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ ศูนย์ TCI ใช้ระยะเวลาในการตรวจและแก้ไขค่อนข้างนาน

เพื่อลดข้อผิดพลาดดังกล่าวและเพื่อให้การบันทึกข้อมูลบทความของวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI แบบ Fast Track (Fast-track Indexing System) มีความถูกต้อง และสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ศูนย์ TCI จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่บรรณาธิการและเจ้าหน้าที่ของวารสารในฐานข้อมูล TCI เพื่อให้สามารถนำเข้าข้อมูลบทความของวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI แบบ Fast Track (Fast-track Indexing System) ได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยการอบรมเป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ แบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom
ซึ่งการอบรมนี้แบ่งจัดเป็น 3 รอบ ดังนี้

  • รอบที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.
  • รอบที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.
  • รอบที่ 3 วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ศูนย์ TCI จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมอบรมลงทะเบียน จำนวน 280 user/รอบ โดย TCI ขอให้สิทธิ์ผู้อบรม Online ได้วารสารละ 1 user ท่านสามารถลงทะเบียนแบบออน์ไลน์เพื่อเข้าร่วมอบรมได้ ในระหว่างวันที่ 11 – 22 กันายายน 2566 เท่านั้น หากพ้นช่วงเวลาดังกล่าวจะถือว่าวารสารของท่านสละสิทธิ์การเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ได้ : คุณวุฒิสิทธิ์ ย่อชัย โทร. 02-4709642

Download

  •  
  •  
  •  
  •  
  •