Home » News/Announcements » แนวทางการดำเนินการถอดถอน (Retracted) บทความในวารสาร

แนวทางการดำเนินการถอดถอน (Retracted) บทความในวารสาร

แนวทางการดำเนินการถอดถอน (Retracted) บทความในวารสาร ดังนี้

  1. คาดลายน้ำ (Watermark) คำว่า “Retracted” หรือ “Retracted Article” ลงบนทุกหน้าของบทความ
  2. ระบุข้อความเพิ่มเติมลงในเมตาดาต้า (Metadata) คำว่า [Retracted Article]” หน้าชื่อของบทความที่ถูกถอดถอน
  3. และ/หรือ ให้เหตุผลการถอดถอนบทความที่บทคัดย่อของบทความ

 

สำหรับการดำเนินการกับบทความที่ถูกถอดถอน TCI มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
(แนวทางดังกล่าวเป็นเพียงข้อแนะนำจากศูนย์ TCI ซึ่งท่านสามารถปรับใช้ได้ตามสมควร)

 1. ทำหนังสือแจ้งกลับมายังศูนย์ TCI ทางอีเมล tci.thai@gmail.com เพื่อที่ทางศูนย์ TCI ดำเนินการแก้ไขข้อมูลบทความดังกล่าวในฐานข้อมูล TCI ต่อไป
 2. ทำหนังสืออย่างเป็นทางการแจ้งผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานของเจ้าของบทความ
 3. งดรับพิจารณาบทความของผู้เขียนคนดังกล่าวเป็นระยะเวลา 5 ปี

 

นอกจากนี้ ในกรณีที่ท่านดำเนินการลบบทความออกจากฉบับที่เผยแพร่ไปแล้วนั้น ศูนย์ TCI ขอความกรุณาจากท่าน นำบทความดังกล่าว (ที่คงคำว่า “[Retracted Article]” หน้าชื่อของบทความและคาดลายน้ำ (Watermark) คำว่า “Retracted” ลงบนทุกหน้าของบทความแล้วนั้น) นำกลับขึ้นเผยแพร่ดังเดิม เพื่อคงไว้ซึ่งความต่อเนื่องของเลขหน้าและรักษาความสมบูรณ์ของฉบับ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •