Home » News/Announcements » ขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลบทความที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2566 ลงในระบบ Fast-track Indexing

ขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลบทความที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2566 ลงในระบบ Fast-track Indexing

เรียน     บรรณาธิการวารสาร

ด้วยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) อยู่ระหว่างการเข้าสู่กระบวนการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 5 ในปี พ.ศ. 2567 นี้ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลบทความและข้อมูลการอ้างอิงของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566 สำหรับการประเมินและจัดกลุ่มคุณภาพวารสาร โดยพบว่า วารสารส่วนใหญ่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลบทความและข้อมูลการอ้างอิงของบทความลงในระบบ Fast-track Indexing โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2566 ประกอบกับ ศูนย์ TCI ได้พัฒนาระบบวิเคราะห์สมรรถนะการวิจัยของประเทศไทย (Thailand Research Analysis and Performance: ThaiRAP) โดยนำข้อมูลบทความและข้อมูลการอ้างอิงของบทความที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI มาใช้ในการวิเคราะห์ศักยภาพการวิจัยของประเทศ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน นักวิจัย และสาขาวิชาต่างๆ

ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลสำหรับการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 5 และการวิเคราะห์สมรรถนะการวิจัยของประเทศในระบบ ThaiRAP มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ศูนย์ TCI จึงขอความร่วมมือให้บรรณาธิการวารสารบันทึกข้อมูลบทความและข้อมูลการอ้างอิงของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารของท่านในปี พ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ผ่านระบบ Fast-Track Indexing (https://fasttrack.tci-thailand.org/ให้ถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์มากที่สุด ทั้งนี้โปรดดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการโดยด่วน ศูนย์ TCI ขอขอบคุณและขออภัยหากท่านได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

 

 

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
ศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

 


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หนังสือเรื่อง “ขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลบทความที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2566 ลงในระบบ Fast-track Indexing”

  •  
  •  
  •  
  •  
  •