Home » News/Announcements » เปิดรับข้อมูล! เพื่อการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 5 พ.ศ.2568-2572 และวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2567

เปิดรับข้อมูล! เพื่อการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 5 พ.ศ.2568-2572 และวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2567

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 5 พ.ศ. 2568-2572 และเปิดรับวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2567 วารสารสามารถส่งข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินทั้งหมดในระบบออนไลน์ (Online) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ศูนย์ TCI ขอให้วารสารได้จัดเตรียมข้อมูลเพื่อที่จะส่งข้อมูลสำหรับการประเมินดังนี้

1. แบบฟอร์มข้อมูลการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์มที่นี่ และกรอกข้อมูลการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2566 ให้ครบถ้วนเพื่อเตรียมสำหรับการส่งข้อมูล

2. ข้อมูลการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-review form) หากวารสารของท่านมีการใช้ระบบ Review ในระบบ Online Submission เช่น ThaiJO ท่านไม่ต้องเตรียมข้อมูล แต่หากไม่มีข้อมูลในระบบ Online Submission ให้ท่านทำการเตรียมข้อมูล Peer-review form ที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ดำเนินการประเมินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ทั้งที่ได้รับการตอบรับ (accepted) และปฏิเสธ (rejected) ให้ตีพิมพ์อย่างน้อย 10 บทความ (โดยหากบทความที่ดำเนินการในช่วงดังกล่าวนี้มีไม่ถึง 10 บทความ สามารถนำผลประเมินที่ดำเนินงานในปี 2565 มาเพิ่มได้) โดยให้ Zip ผลประเมินให้เป็นไฟล์เดียว (ไฟล์ไม่ควรเกิน 50 MB) เพื่อเตรียมสำหรับการส่งข้อมูล

3. บทความฉบับเต็มที่เลือกโดยบรรณาธิการเพื่อการประเมินคุณภาพ ให้ทำการ zip file บทความ 5 บทความที่คัดเลือกมาจากบทความที่ตีพิมพ์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง ปัจจุบัน ให้เป็นไฟล์เดียว (ไฟล์ไม่ควรเกิน 20 MB) เพื่อเตรียมสำหรับการส่งข้อมูล

ทั้งนี้ทางศูนย์ TCI จะทำการประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 5 พ.ศ. 2568-2572 และวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2567 ภายในเดือน มกราคม 2568

 

คลิกเพื่อส่งข้อมูลสำหรับการประเมินคุณภาพ

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2567

 

ข่าวประกาศที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 5 พ.ศ. 2568-2572
 • ช่วงระยะเวลาที่ใช้ข้อมูลในการพิจารณาเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 5 (2568-2572) และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้ารับการประเมินเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ปี 2567
  •  
  •  
  •  
  •  
  •