Home » News/Announcements » ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารเฉพาะทาง ครั้งที่ 1 “การประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารเฉพาะทาง: กลุ่มสาขาวิชาพุทธศาสนา”

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารเฉพาะทาง ครั้งที่ 1 “การประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารเฉพาะทาง: กลุ่มสาขาวิชาพุทธศาสนา”

เนื่องจาก ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ได้รับข้อร้องเรียนเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับปัญหาด้านการจัดการวารสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านจรรยาบรรณ และจริยธรรมของการจัดการวารสาร ดังนั้น ศูนย์ TCI จึงได้จัดโครงการประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารเฉพาะทาง ครั้งที่ 1 โดยเน้นเฉพาะกลุ่มสาขาวิชาพุทธศาสนา เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการวารสารให้มีความสอดคล้องกับจริยธรรมและจรรยาบรรณแก่บรรณาธิการวารสารที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาขาวิชาดังกล่าว

ในการนี้ ศูนย์ TCI จึงขอเรียนเชิญหัวหน้ากองบรรณาธิการวารสารที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาขาวิชาพุทธศาสนาและผู้ติดตามอีก 2 ท่าน เข้าร่วมประชุม วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00-16.30 น. ภายใต้หัวข้อ “การประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารเฉพาะทาง: กลุ่มสาขาวิชาพุทธศาสนา” ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซอยสุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ เพื่อทราบถึงภาพรวมและผลการประเมินเบื้องต้นของการบริหารจัดการบทความของวารสารในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งตัวอย่างข้อร้องเรียนและผลการดำเนินงานของศูนย์ TCI ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณของการจัดการวารสาร ตลอดจนข้อควรระวังและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการวารสารที่ดีและโปร่งใส โดยไม่มีการเสียค่าลงทะเบียน ทั้งนี้ โปรดยืนยันการเข้าร่วมประชุม โดยแจ้งรายชื่อวารสาร และรายชื่อบรรณาธิการวารสาร รวมถึงผู้ติดตามที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุม วารสารละไม่เกิน 3 ท่าน กลับมาที่ คุณสันติ อิทธิฤทธิ์มีชัย ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email): tci.thai@gmail.com ภายในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 และขอความกรุณาจากท่านเบิกจ่ายค่าเดินทางจากหน่วยงานต้นสังกัด หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ และหากท่านได้ตอบรับการลงทะเบียนทาง Email ไปเรียบร้อยแล้ว ท่านไม่ต้องส่ง Email เพือตอบรับซ้ำ โดยรายชื่อวารสารกลุ่มสาขาวิชาพุทธศาสนาที่ถูกคัดเลือกมาเข้าร่วมประชุมมีรายชื่อดังนี้

No.
ชื่อวารสารภาษาไทย
ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ
ISSN
E-ISSN
1
Asia Pacific Journal of Religions and Cultures
2586-9019
2
Journal of Buddhist Anthropology
2985-086X
3
Journal of Buddhist Education and Research
2586-9434
4
Journal of International Buddhist Studies
1906-6244
2586-9620
5
ปัญญา Journal of mbu lnc
0859-3574
2697-4940
6
พุทธมัคค์ BUDDHAMAGGA
2630-0788
7
วารสาร มจร เพชรบุรีปริทรรศน์ Journal of MCU Phetchaburi Review
2773-9295
2773-9635
8
วารสาร มจร กาญจนปริทรรศน์ Journal of MCU Kanchana Review
2773-952X
9
วารสาร มจร การพัฒนาสังคม Journal of MCU Social Development
2539-5718
2651-1215
10
วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ Journal of MCU Palisueksabuddhaghosa Review
2539-5777
2651-0820
11
วารสาร มจร ปรัชญาปริทรรศน์ Journal of MCU Philosophy Review
3027-7388
12
วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ Journal of MCU Buddhapanya Review
2465-5503
2630-0524
13
วารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์ Journal of MCU Buddhist Review
3027-7442
3027-7450
14
วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ Journal of MCU Humannities Review
2586-9817
15
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ Journal of MCU Social Science Review
2985-1335
2985-1319
16
วารสาร มจร หริภุญชัยปริทรรศน์ Journal of MCU Haripunchai Review
2586-9310
2672-9792
17
วารสาร มจร.อุบลปริทรรศน์ JOURNAL OF MCU UBON REVIEW
2539-5726
2697-4150
18
วารสาร มมร วิชาการล้านนา Academic Journal of MBU; Lanna Campus
2286-8267
2697-4959
19
วารสารเสียงธรรมจากมหายาน Journal Of Mahayana Voice
2985-2706
2985-2714
20
วารสารการบริหารการศึกษา มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด MBU Roi Et Journal of Global Education Review
2730-4132
21
วารสารการสอนภาษาอังกฤษ Journal of Teaching English
2730-2350
22
วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Journal of Educational Review Faculty of Educational in MCU
2673-0030
23
วารสารธรรมเพื่อชีวิต Jornal of Dhamma for Life
2822-048X
24
วารสารธรรมธารา Dhammadhara Journal of Buddhist Studies
2408-1892
2651-2262
25
วารสารธรรมวัตร Journal of Thammawat
2822-0315
26
วารสารนวัตกรรมการจัดการศึกษาและการวิจัย Journal of Educational Management and Research Innovation
2773-9775
27
วารสารนิสิตวัง JOURNAL OF NISITWANG
2730-132X
28
วารสารบวรสหการศึกษาและมนุษยสังคมศาสตร์ Journal of Bovorn Multi-Education and Human Social Sciences
2730-3233
29
วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ Journal of SaengKhomKham Buddhist Studies
2651-1266
2697-5998
30
วารสารบัณฑิตศาส์น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) Mahamakut Graduate School Journal (Humanities and Social Sciences)
1685-4063
2697-4843
31
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ Journal of Graduate Studies Review
1905-1603
2697-4215
32
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ Journal of Graduate Studies Review Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phrae Campus
2408-2457
33
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ Journal of Graduate Review Nakhon Sawan Buddhist College
2286-9301
2673-0596
34
วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น Journal of Graduate MCU Khonkaen Campus
2539-6757
2822-2085
35
วารสารบัณฑิตสาเกตปริทรรศน์ Journal of Graduate Saket Review
2630-0648
36
วารสารปรัชญาปริทรรศน์ Journal of Philosophical Vision
1513-6620
37
วารสารปรัชญาอาศรม Journal of Prajna Ashram
2774-0986
2774-0994
38
วารสารปัญญาปณิธาน Pa~n~na Panithan Journal
2672-9679
2697-5122
39
วารสารปารมิตา JOURNAL OF PARAMITA
2774-003X
40
วารสารพุทธจิตวิทยา Journal of Buddhist Psychology
2539-5785
2774-1095
41
วารสารพุทธนวัตกรรมและการจัดการ Journal of Buddhist Innovation and Management
2774-0919
2774-0897
42
วารสารพุทธนวัตกรรมปริทรรศน์ The Journal of Buddhist Innovation Review
2730-1842
2730-2539
43
วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ Journal of Buddhist Philosophy Evolved
2730-2644
44
วารสารพุทธศาสตร์ มจร.อุบลราชธานี MCU UBONRATCHATHANI JOURNAL OF BUDDHIST STUDIES
2774-048X
2774-0463
45
วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา Journal of Buddhist Studies
1905-534X
2697-3995
46
วารสารพุทธสังคมวิทยาปริทรรศน์ Journal of Buddhistic Sociology
2697-5130
2697-5254
47
วารสารมณีเชษฐาราม วัดจอมมณี Journal of Mani Chettha Ram Wat Chommani
2774-0455
2774-0978
48
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมร วิทยาเขตอีสาน Journal of Humanities and Social SciencesMahamakut Buddhist University Isan Campus
2730-1869
2730-2288
49
วารสารมหาจุฬาคชสาร Mahachulagajasara Journal
2774-0714
2774-0501
50
วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ Journal of MCU Nakhondhat
2586-923X
2630-0362
51
วารสารมหาจุฬาวิชาการ Mahachula Academic Journal
2408-1078
2651-2440
52
วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus
2651-2009
53
วารสารรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย Journal of Political Science
Mahamakut Buddhist University
2773-9139
2773-9147
54
วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์ Journal of Buddhist Studies Vanam Dongrak
2465-3683
2730-3098
55
วารสารวิจยวิชาการ The Journal of Research and Academics
2672-9962
56
วารสารวิชาการ มจร บุรีรัมย์ Academic MCU Buriram Journal
2651-1150
57
วารสารวิชาการแสงอีสาน Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Isan Campus
3027-6152
3027-6160
58
วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ Dhammathas Academic Journal
1513-5845
2697-6676
59
วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร The Journal of Institute of Trainer Monk Development
2586-9841
2985-0797
60
วารสารวิชาการสิรินธรปริทรรศน์ The Journal of Sirindhornparidhat
1513-6736
2697-438X
61
วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง Nakhon Lampang Buddhist Colleges Journal
2350-9953
2672-9830
62
วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์ Journal of Srilanchang Review
2350-9406
63
วารสารศึกษิตาลัย Sueksitalai Journal
2730-3330
64
วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย Journal of Yanasangvorn Research Institute Mahamakut Buddhist university
2228-8376
65
วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม Phimoldhamma Research Institute
2465-3705
66
วารสารสหวิทยาการนวัตกรรมปริทรรศน์ Journal of Interdisciplinary Innovation Review
2773-9910
2774-0846
67
วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Journal of Multidisciplinary in Humanities and Social Sciences
2697-6471
68
วารสารสังคมพัฒนศาสตร์ Journal of Social Science Development
2774-0412
69
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย Journal of Social Sciences Mahamakut Buddhist University
2587-0033
2730-244X
70
วารสารสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม Journal of Social Science and Cultural
2697-6269
2730-1362
71
วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ Integrated Social Science Journal
2773-8949
72
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร Journal of MCU Peace studies
2985-1556
73
วารสารสันติสุขปริทรรศน์ Journal of Peace Periscope
2822-0455
74
ศึกษาศาสตร์ มมร MBU Education Journal
2408-199X

 

เอกสารเพิ่มเติม

  •  
  •  
  •  
  •  
  •