Home » Activity » “การประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารเฉพาะทาง: กลุ่มสาขาวิชาพุทธศาสนา”ภายใต้ โครงการประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารเฉพาะทาง ครั้งที่ 1

“การประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารเฉพาะทาง: กลุ่มสาขาวิชาพุทธศาสนา”ภายใต้ โครงการประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารเฉพาะทาง ครั้งที่ 1

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ได้จัดประชุมเรื่อง “การประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารเฉพาะทาง: กลุ่มสาขาวิชาพุทธศาสนา”นวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซอยสุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ ภายใต้โครงการประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารเฉพาะทาง ครั้งที่ 1 โดยเน้นเฉพาะกลุ่มสาขาวิชาพุทธศาสนา ซึ่งมีหัวหน้ากองบรรณาธิการวารสารที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาขาวิชาพุทธศาสนาและผู้ติดตามเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 175 ท่าน จากวารสารกลุ่มสาขาวิชาพุทธศาสนาทั้งสิ้น 66 วารสาร

โดย ศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ TCI ได้กล่าวถึงที่มา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมฯ นี้ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการวารสารให้มีความสอดคล้องกับจริยธรรมและจรรยาบรรณแก่บรรณาธิการวารสารที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาขาวิชาดังกล่าว อีกทั้งยังกล่าวถึงเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 5 (2568-2572) ที่จะเปิดรับข้อมูลวารสารในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2567 นี้ เพื่อแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทราบถึงภาพรวมและผลการประเมินเบื้องต้นของการบริหารจัดการบทความของวารสารในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา และ ศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ TCI กล่าวว่า “ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ศูนย์ TCI ได้รับข้อร้องเรียนเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับปัญหาด้านการจัดการวารสารในฐานข้อมูล TCI” ดังนั้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมฯ ศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ TCI จึงได้อธิบายเกณฑ์การประเมินด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2566 (ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2566) พร้อมทั้งอธิบายตัวอย่างข้อร้องเรียนและผลการดำเนินงานของศูนย์ TCI ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณของการจัดการวารสาร: กลุ่มสาขาวิชาพุทธศาสนาตลอดจนข้อควรระวังและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการวารสารที่ดีและโปร่งใส

 

ภาพกิจกรรม

ภาพเพิ่มเติม….

  •  
  •  
  •  
  •  
  •