Home » News/Announcements » ขอเชิญกองบรรณาธิการวารสารในโครงการ TCI-TRF-Scopus Collaboration Project เข้าร่วมประชุม “The 6th Editor Workshop” ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ

ขอเชิญกองบรรณาธิการวารสารในโครงการ TCI-TRF-Scopus Collaboration Project เข้าร่วมประชุม “The 6th Editor Workshop” ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) บริษัท Elsevier และฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ในเวลาที่รวดเร็วกว่าขั้นตอนปกติ โดยมีเป้าหมายที่จะนำวารสารไทยจำนวน 40 รายการ เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ในปี พ.ศ. 2560-2563 และได้จัดประชุมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการวารสารให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นไปแล้ว 5 ครั้ง ตามที่ทราบแล้วนั้น

ในการนี้ ศูนย์ฯ ขอเรียนเชิญท่านในฐานะกองบรรณาธิการ และทีมงานอีก 1 ท่าน (สำหรับกองบรรณาธิการที่เกี่ยวข้องที่ได้รับอีเมลและหนังสือเชิญทางไปรษณีย์เท่านั้น) เข้าร่วมการประชุม The 6th Editor’s workshop ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ C-D ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท11 กรุงเทพฯ เวลา 8.30–16.00 น. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน รายละเอียด วิธีปฏิบัติที่ดี รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย เพื่อบรรจุในฐานข้อมูล Scopus โดยวิธีพิเศษ กับบรรณาธิการและ Local Board for Thailand ที่ประสบความสำเร็จโดยได้รับการบรรจุวารสารในฐานข้อมูล Scopus โดยวิธีพิเศษแล้ว และเพื่อเสนอแผนการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยที่มีอยู่ใน Scopus ให้มี quartile ที่ดีขึ้น ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพวารสารผ่านกระบวนการ peer review ดังรายละเอียดในร่างกำหนดการดังสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งคณะทำงานจำนวน 150 ท่าน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน และขอความกรุณาท่านเบิกจ่ายค่าเดินทางจากต้นสังกัด

ทั้งนี้ โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562 หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อวารสารที่อยู่ในโครงการได้ที่ลิงก์ : http://www.kmutt.ac.th/jif/TCI_Collaboration/?page_id=917

  •  
  •  
  •  
  •  
  •