Home » ข่าว/ประกาศ » การอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO2.0 สำหรับบรรณาธิการวารสาร

การอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO2.0 สำหรับบรรณาธิการวารสาร

ตามที่ทาง TCI และ NECTEC ได้ปรับปรุงระบบบริหารจัดการวารสารวิชาการ ในรูปแบบออนไลน์ บนระบบ ThaiJO2.0 และมีการย้าย/ถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเดิม มายังระบบใหม่แล้ว เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 ซึ่งการย้ายข้อมูลต่างๆ เข้าสู่ระบบใหม่เป็นไปอย่างเรียบร้อยแล้วนั้น และเพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการของไทยให้ได้ระดับมาตรฐานสากล ทางคณะทำงาน มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าระบบ ThaiJO2.0 พร้อมเปิดให้กับทุกวารสารเข้ามาใช้งานแล้ว

ตารางการอบรมระบบ ThaiJO2.0 ปี พ.ศ. 2564

รอบที่ วันที่ สถานที่ หมายเหตุ
37 13-15 มกราคม 2564 เนคเทค กทม. วารสารที่สนใจ
(ยกเลิก)
38 10-12 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วารสารที่สนใจ
(อบรมเรียบร้อยแล้ว)
39 3-5 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต วารสารที่สนใจ
(อบรมเรียบร้อยแล้ว)
40 17-19 มีนาคม 2564 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. กทม. วารสารที่สนใจ
(เต็ม)
41 5-7 พฤษภาคม 2564 โรงแรม Avani จ.ขอนแก่น วารสารที่สนใจ
(ยกเลิก)
42 19-21 พฤษภาคม 2564 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. กทม. วารสารที่สนใจ
(ยกเลิก)
43 23-25 มิถุนายน 2564 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. กทม. วารสารที่สนใจ
(ยกเลิก)
44 7-9 กรกฎาคม 2564 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. กทม. วารสารที่สนใจ
(ยกเลิก)
45 4-6 สิงหาคม 2564 เนคเทค กทม. วารสารที่สนใจ
(ยกเลิก)


การแสดงความจำนงเข้ารับการอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO2.0

 • บรรณาธิการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับวารสารทุกท่านที่สนใจ สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์เพื่อจองรอบการอบรมได้ที่

ค่าใช้จ่าย มีดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการอบรม (ชำระเงินก่อนอบรม)

 • ค่าลงทะเบียน เป็นเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ยังไม่รวม VAT* (สำหรับผู้เข้าอบรมจำนวน 2 ท่าน/1 วารสาร) ซึ่งครอบคลุมเอกสารคู่มือการใช้งานระบบ ThaiJO จำนวน 2 เล่ม ค่าอาหารว่าง 6 มื้อ ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ
 • กรณีที่ต้องการเพิ่มผู้เข้าอบรมสามารถเพิ่มได้ไม่เกิน 2 ท่าน (รวมเป็น 4 ท่านต่อวารสาร) โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ยังไม่รวม VAT*

ค่าบริการวารสารออนไลน์ (ชำระเงินหลังอบรม สำหรับวารสารที่ยังไม่มีระบบและขอเปิดใช้งานระบบ ThaiJO)

 • เนื่องจากวารสารที่ใช้งานระบบ ThaiJO จะมีค่าบริการการจัดการข้อมูลวารสารออนไลน์ของระบบ ThaiJO2.0 วารสารละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ยังไม่รวม VAT* สำหรับ 2 ปี (ครอบคลุมการใช้งานในช่วงเวลา 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564) แต่สำหรับวารสารที่ยังไม่มีระบบและขอเปิดใช้งานระบบ ThaiJO ในปี พ.ศ. 2564 นั้น จะชำระค่าบริการวารสารละ 5,000 (ห้าพันบาทถ้วน) ยังไม่รวม VAT* สำหรับ 1 ปี (ครอบคลุมการใช้งานช่วงเวลา 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564) โดยทีมงาน ThaiJO จะเปิดระบบให้กับวารสารในวันสุดท้ายของการอบรม และหนังสือเรียกเก็บค่าบริการฯ จะส่งให้กับวารสารหลังจากอบรมเรียบร้อยแล้ว


สถานที่ฝึกอบรม

 • ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลาหรือภูเก็ต ซึ่งท่านสามารถติดตามรอบการอบรมที่จะเปิดได้ที่ website ข้างต้น
 • ในกรณีที่ท่านสามารถรวมกลุ่มกับวารสารอื่นๆ ได้ 10 วารสารขึ้นไปและต้องการให้จัดรอบอบรมพิเศษ ก็สามารถดำเนินการได้ ขอให้แจ้งความประสงค์มาที่ผู้ประสานด้านล่างนี้


ติดต่อประสานงาน

คุณสุภาพร ลำน้อย ผู้ประสานงานการอบรมระบบ ThaiJO2.0
Email: thaijo@nectec.or.th โทรศัพท์ 02564-6900 ต่อ 2218


หมายเหตุ*

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

 •  
 •  
 •  
 •  
 •