Home » ข่าว/ประกาศ » การอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO2.0 สำหรับบรรณาธิการวารสาร

การอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO2.0 สำหรับบรรณาธิการวารสาร

ตามที่ทาง TCI และ NECTEC ได้ปรับปรุงระบบบริหารจัดการวารสารวิชาการ ในรูปแบบออนไลน์ บนระบบ ThaiJO2.0 และมีการย้าย/ถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเดิม มายังระบบใหม่แล้ว เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 ซึ่งการย้ายข้อมูลต่างๆ เข้าสู่ระบบใหม่เป็นไปอย่างเรียบร้อยแล้วนั้น และเพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการของไทยให้ได้ระดับมาตรฐานสากล ทางคณะทำงาน มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าระบบ ThaiJO2.0 พร้อมเปิดให้กับทุกวารสารเข้ามาใช้งานแล้ว

ตารางการอบรมระบบ ThaiJO2.0 ปี พ.ศ. 2563

รอบที่ วันที่ สถานที่ หมายเหตุ
26 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. กทม. วารสารที่สนใจ
(อบรมเรียบร้อยแล้ว)
27 26-28 กุมภาพันธ์ 2563 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. กทม. วารสารที่สนใจ
(อบรมเรียบร้อยแล้ว)
28 11-13 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วารสารที่สนใจ
(อบรมเรียบร้อยแล้ว)
29 25-27 มีนาคม 2563 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. กทม. วารสารที่สนใจ
(ยกเลิกอบรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด)
30 20-22 พฤษภาคม 2563 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. กทม. วารสารที่สนใจ
(ยกเลิกอบรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด)
31 10-12 มิถุนายน 2563 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. กทม. วารสารที่สนใจ
(ยกเลิกอบรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด)
32 1-3 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วารสารที่สนใจ
(อบรมเรียบร้อยแล้ว)
33 5-7 สิงหาคม 2563 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. กทม. วารสารที่สนใจ
(อบรมเรียบร้อยแล้ว)
34 2-4 กันยายน 2563 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. กทม. วารสารที่สนใจ
(อบรมเรียบร้อยแล้ว)
35 16-18 กันยายน 2563 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. กทม. วารสารที่สนใจ
(อบรมเรียบร้อยแล้ว)
36 23-25 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วารสารที่สนใจ


การแสดงความจำนงเข้ารับการอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO2.0

 • บรรณาธิการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับวารสารทุกท่านที่สนใจ สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์เพื่อจองรอบการอบรมได้ที่


ค่าใช้จ่ายในการอบรม

 • ค่าลงทะเบียน เป็นเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ยังไม่รวม VAT* (สำหรับผู้เข้าอบรมจำนวน 2 ท่าน/1 วารสาร) ซึ่งครอบคลุมเอกสารคู่มือการใช้งานระบบ ThaiJO จำนวน 2 เล่ม ค่าอาหารว่าง 6 มื้อ ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ
 • กรณีที่ต้องการเพิ่มผู้เข้าอบรมสามารถเพิ่มได้ไม่เกิน 2 ท่าน (รวมเป็น 4 ท่านต่อวารสาร) โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ยังไม่รวม VAT*


ค่าสมาชิก/ค่าให้บริการ

 • สำหรับวารสารที่ใช้งานระบบ ThaiJO จะมีค่าสมาชิก และค่าให้บริการการจัดการข้อมูลวารสารออนไลน์ของระบบ ThaiJO2.0 วารสารละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ยังไม่รวม VAT* สำหรับ 2 ปี


สถานที่ฝึกอบรม

 • ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา ซึ่งท่านสามารถติดตามรอบการอบรมที่จะเปิดได้ที่ website ข้างต้น
 • ในกรณีที่ท่านสามารถรวมกลุ่มกับวารสารอื่นๆ ได้ 10 วารสารขึ้นไปและต้องการให้จัดรอบอบรมพิเศษ ก็สามารถดำเนินการได้ ขอให้แจ้งความประสงค์มาที่ผู้ประสานด้านล่างนี้


ติดต่อประสานงาน

คุณสุภาพร ลำน้อย ผู้ประสานงานการอบรมระบบ ThaiJO2.0
Email: thaijo@nectec.or.th โทรศัพท์ 02564-6900 ต่อ 2218


หมายเหตุ*

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

 •  
 •  
 •  
 •  
 •