Home » ข่าว/ประกาศ » การอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO2.0 สำหรับบรรณาธิการวารสาร

การอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO2.0 สำหรับบรรณาธิการวารสาร

ตามที่ทาง TCI และ NECTEC ได้ปรับปรุงระบบบริหารจัดการวารสารวิชาการ ในรูปแบบออนไลน์ บนระบบ ThaiJO2.0 และมีการย้าย/ถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเดิม มายังระบบใหม่แล้ว เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 ซึ่งการย้ายข้อมูลต่างๆ เข้าสู่ระบบใหม่เป็นไปอย่างเรียบร้อยแล้วนั้น และเพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการของไทยให้ได้ระดับมาตรฐานสากล ทางคณะทำงาน มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าระบบ ThaiJO2.0 พร้อมเปิดให้กับทุกวารสารเข้ามาใช้งานแล้ว

ตารางการอบรมระบบ ThaiJO2.0 ปี พ.ศ. 2564

รอบที่ วันที่ สถานที่ หมายเหตุ
47 20-22 ตุลาคม 2564 โรงแรม Avani จ.ขอนแก่น (Onsite) วารสารที่สนใจ
48 17-19 พฤศจิกายน 2564 ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom (Online) วารสารที่สนใจ
รอบถัดไป จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง


การแสดงความจำนงเข้ารับการอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO2.0

  • บรรณาธิการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับวารสารทุกท่านที่สนใจ สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์เพื่อจองรอบการอบรมได้ที่

ค่าใช้จ่าย มีดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายในการอบรม (ชำระเงินก่อนอบรม สำหรับทุกวารสารที่ต้องการอบรมทั้งมีระบบและยังไม่มีระบบ ThaiJO) มี 2 แบบ ดังนี้
แบบที่ 1 : ค่าลงทะเบียนแบบ Onsite เป็นเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ยังไม่รวม VAT* (สำหรับผู้เข้าอบรมจำนวน 2 ท่าน/1 วารสาร) ซึ่งครอบคลุมเอกสารคู่มือการใช้งานระบบ ThaiJO จำนวน 2 เล่ม ค่าอาหารว่าง 6 มื้อ ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ

  • กรณีที่ต้องการเพิ่มผู้เข้าอบรมสามารถเพิ่มได้ไม่เกิน 2 ท่าน (รวมเป็น 4 ท่านต่อวารสาร) โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ยังไม่รวม VAT*

แบบที่ 2 : ค่าลงทะเบียนแบบ Online เป็นเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ยังไม่รวม VAT* (สำหรับผู้เข้าอบรมจำนวน 1 ท่าน)

2. ค่าบริการวารสารออนไลน์ (ชำระเงินหลังอบรม สำหรับวารสารที่ยังไม่มีระบบและขอเปิดใช้งานระบบ ThaiJO)

  • เนื่องจากวารสารที่ใช้งานระบบ ThaiJO จะมีค่าบริการการจัดการข้อมูลวารสารออนไลน์ของระบบ ThaiJO2.0 วารสารละ 10,700 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  รวม VAT 7%* สำหรับ 2 ปี (ครอบคลุมการใช้งานในช่วงเวลา 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564) แต่สำหรับวารสารที่ยังไม่มีระบบและขอเปิดใช้งานระบบ ThaiJO ในปี พ.ศ. 2564 นั้น จะชำระค่าบริการวารสารละ 5,350 (ห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวม VAT 7%* (ครอบคลุมการใช้งานช่วงเวลา 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564) โดยทีมงาน ThaiJO จะเปิดระบบให้กับวารสารในวันสุดท้ายของการอบรม และหนังสือเรียกเก็บค่าบริการฯ จะส่งให้กับวารสารหลังจากอบรมเรียบร้อยแล้ว


สถานที่ฝึกอบรม

  • ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลาหรือภูเก็ต ซึ่งท่านสามารถติดตามรอบการอบรมที่จะเปิดได้ที่ website ข้างต้น
  • ในกรณีที่ท่านสามารถรวมกลุ่มกับวารสารอื่นๆ ได้ 10 วารสารขึ้นไปและต้องการให้จัดรอบอบรมพิเศษ ก็สามารถดำเนินการได้ ขอให้แจ้งความประสงค์มาที่ผู้ประสานด้านล่างนี้


ติดต่อประสานงาน

คุณสุภาพร ลำน้อย ผู้ประสานงานการอบรมระบบ ThaiJO2.0
Email: thaijo@nectec.or.th โทรศัพท์ 02564-6900 ต่อ 2218


หมายเหตุ*

VAT 7%  จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 (อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจะขึ้นอยู่กับประกาศของรัฐบาลในปีงบประมาณนั้น ๆ) โดยหน่วยงานภาครัฐได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าสำหรับค่าใช้จ่ายในการอบรม (การให้บริการวิจัยหรือบริการวิชาการ) ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 238) (คลิกประกาศ)

ลิงก์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  •  
  •  
  •  
  •  
  •