Home » News/Announcements » ประชุมวิชาการเครือข่ายระดับชาติเรื่อง “การประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 12”

ประชุมวิชาการเครือข่ายระดับชาติเรื่อง “การประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 12”

ด้วยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดให้มีการประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 12 ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ โดยการประชุมครั้งนี้มีการมอบประกาศนียบัตรให้กับบรรณาธิการวารสารดีเด่น ประจำปี 2561, การเสวนาเรื่อง “ผลกระทบของ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 กับคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI”, การพัฒนาคุณภาพวารสารไทยสู่วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) และยกระดับขึ้นสู่ฐานข้อมูลสากล, การระดมสมอง เรื่อง “เกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563” และการบรรยายพิเศษจาก SCOPUSในการนี้คณะผู้จัดประชุมฯ ใคร่ขอเรียนเชิญ หัวหน้ากองบรรณาธิการวารสาร (Chief Editor) เข้าร่วมการประชุมวารสารละ 1 ท่าน เท่านั้น โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยรับจำนวนจำกัดที่ 250 ท่าน หากหัวหน้ากองบรรณาธิการหรือผู้เข้าร่วมการประชุมเพิ่มเติมที่ไม่ใช่หัวหน้ากองบรรณาธิการนอกเหนือจาก 250 ท่าน จะต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าเอกสารประกอบการประชุมเพิ่มเติมจำนวน 1,500 บาท/ท่าน (ไม่เกินวารสารละ 2 ท่าน และจำกัดจำนวนไม่เกิน 350 ท่าน โดยพิจารณาจากลำดับการลงทะเบียน)

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุม โปรดลงทะเบียนออนไลน์ที่เว็บไซต์การประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 12 ในระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2561 เท่านั้น และทางคณะผู้จัดประชุมฯ จะแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุมของท่าน ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

ลงทะเบียนออนไลน์และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  •  
  •  
  •  
  •  
  •