Home » News/Announcements » ขอปรับลดกลุ่มคุณภาพของวารสารในฐานข้อมูล TCI (2/2561)

ขอปรับลดกลุ่มคุณภาพของวารสารในฐานข้อมูล TCI (2/2561)

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ได้มีการตรวจสอบวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI และ/หรือ วารสารถูกร้องเรียน แล้วภายหลังการตรวจสอบพบว่า มีวารสารที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพของ TCI ตีพิมพ์ล่าช้าออกไม่ตรงตามกำหนดที่ระบุไว้ หรือตีพิมพ์ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ไม่ผ่านในเกณฑ์หลักของ TCI ในข้อ “วารสารมีกําหนดออกตรงเวลา” ดังนั้นทางศูนย์ TCI จึงขอทำการปรับลดกลุ่มคุณภาพวารสาร จำนวน 2 รายการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

วารสารที่ถูกปรับลดกลุ่มคุณภาพเป็นกลุ่ม 3
รายละเอียด
จำนวน (วารสาร)
วารสารตีพิมพ์ล่าช้าออกไม่ตรงตามกำหนด หรือตีพิมพ์ไม่ต่อเนื่อง

หมายเหตุ*
– กลุ่มวารสารที่ถูกปรับลดกลุ่ม จะได้จดหมายแจ้งรายละเอียดทางไปรษณีย์

  •  
  •  
  •  
  •  
  •