Home » News/Announcements » ขอยกเลิกการปรับลดกลุ่มคุณภาพของวารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา (3/2561)

ขอยกเลิกการปรับลดกลุ่มคุณภาพของวารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา (3/2561)

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ได้มีการตรวจสอบวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI และ/หรือ วารสารถูกร้องเรียน แล้วภายหลังการตรวจสอบศูนย์ TCI ได้มีการปรับลดกลุ่มคุณภาพวารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา (ดังประกาศขอปรับลดกลุ่มคุณภาพของวารสารในฐานข้อมูล TCI (1/2561) ลงวันที่ 8 ก.พ.61) เนื่องจากบรรณาธิการวารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา ได้ส่งตัวเล่มวารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 2 และเอกสารแสดงการตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารฯ บัดนี้ทางศูนย์ TCI ได้ตรวจสอบและพบว่าวารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา ได้ตีพิมพ์เผยแพร่วารสารฉบับดังกล่าวตามกำหนดออกของวารสารจริง ดังนั้น ศูนย์ TCI จึงขอยกเลิกการปรับลดกลุ่มคุณภาพของวารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา ที่ปะกาศ ณ. วันที่ 8 ก.พ. 61 และประกาศให้วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 ตามเดิม โดยจะมีผลไปจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
รายชื่อวารสารที่ได้รับการยกเลิกการปรับลดกลุ่มคุณภาพวารสาร
ลำดับ
ISSN
ชื่อวารสาร
1
1906-2230
วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
หมายเหตุ* – บรรณาธิการวารสารจะได้จดหมายแจ้งรายละเอียดทางไปรษณีย์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •