Home » News/Announcements » ขอยกเลิกการปรับลดกลุ่มคุณภาพของวารสารกุมารเวชศาสตร์ (4/2561)

ขอยกเลิกการปรับลดกลุ่มคุณภาพของวารสารกุมารเวชศาสตร์ (4/2561)

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ได้มีการตรวจสอบวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI และ/หรือ วารสารถูกร้องเรียน แล้วภายหลังการตรวจสอบศูนย์ TCI ได้มีการปรับลดกลุ่มคุณภาพวารสารกุมารเวชศาสตร์ (ดังประกาศขอปรับลดกลุ่มคุณภาพของวารสารในฐานข้อมูล TCI (1/2561) ลงวันที่ 8 ก.พ.61) เนื่องจากบรรณาธิการวารสารกุมารเวชศาสตร์ ได้ส่งตัวเล่มวารสารปี พ.ศ. 2558, 2559 และ 2560 และเอกสารแสดงการตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารฯ บัดนี้ทางศูนย์ TCI ได้ตรวจสอบและพบว่าวารสารกุมารเวชศาสตร์ ได้ตีพิมพ์เผยแพร่วารสารฉบับดังกล่าวตามกำหนดออกของวารสารจริง ดังนั้น ศูนย์ TCI จึงขอยกเลิกการปรับกลุ่มลดคุณภาพของวารสารกุมารเวชศาสตร์ ที่ประกาศ ณ. วันที่ 8 ก.พ. 61 และประกาศให้วารสารกุมารเวชศาสตร์ เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 ตามเดิม โดยจะมีผลไปจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

รายชื่อวารสารที่ได้รับการยกเลิกการปรับลดกลุ่มคุณภาพวารสาร
ลำดับ
ISSN
ชื่อวารสาร
1
0858-0944
วารสารกุมารเวชศาสตร์

หมายเหตุ*
– บรรณาธิการวารสารจะได้จดหมายแจ้งรายละเอียดทางไปรษณีย์

  •  
  •  
  •  
  •  
  •