Home » Movement » “วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” แจ้งเลข ISSN (Online), เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการวารสาร และกำหนดออก

“วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” แจ้งเลข ISSN (Online), เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการวารสาร และกำหนดออก

ISSN (Print) : 0858-5520

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Educational Measurement Mahasarakham University

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร ดังนี้

 • ISSN (Online) : 2651-1444
 • เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการวารสาร โดยมี อาจารย์ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ เป็นบรรณาธิการวารสาร
 • กำหนดการตีพิมพ์ จากเดิมปีละ 2 ฉบับ ในเดือน กรกฎาคม และธันวาคม เป็น
  ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
  ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

ตั้งแต่วารสารปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ ศธ 0530.5(1)/301 ณ วันที่ 17 มกราคม 2562

 •  
 •  
 •  
 •  
 •