Home » Movement » “วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ” แจ้งเลข ISSN (Online), เปลี่ยนแปลงที่ปรึกษากองบ.ก. และชื่อวารสารภาษาอังกฤษ

“วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ” แจ้งเลข ISSN (Online), เปลี่ยนแปลงที่ปรึกษากองบ.ก. และชื่อวารสารภาษาอังกฤษ

ISSN (Print) : 1906-0874

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : UTK Journal

แจ้งเลข ISSN (Online), เปลี่ยนชื่อวารสารภาษาอังกฤษ และที่ปรึกษากองบรรณาธิการและบรรณาธิการ ดังนี้

ISSN (Online) : 1906-0874

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) : UTK RESEARCH JOURNAL

เปลี่ยนแปลงที่ปรึกษากองบรรณาธิการและบรรณาธิการวารสารจากเดิม ดร.ฤทธิชัย เภาเนียม เป็น ดร.สุธรรม ศิวาวุธ

ตามหนังสือที่ ศธ 0579.09/0221 ณ วันที่ 16 มกราคม 2562

  •  
  •  
  •  
  •  
  •