Home » Movement » “วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา” แจ้งปรับรอบกำหนดออก

“วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา” แจ้งปรับรอบกำหนดออก

ISSN (Print) : 2228-9453

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Behavioral Science for Development

เปลี่ยนแปลงรอบการตีพิมพ์ จากเดิม ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม ฉบับที่ 2 เดือน สิงหาคม ของทุกปี เป็น ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม ของทุกปี

ตามหนังสือที่ ศธ 6924(1)/024 ณ วันที่ 11 มกราคม 2562

  •  
  •  
  •  
  •  
  •