Home » Movement » “วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ” แจ้งยกเลิกการตีพิมพ์รูปเล่ม

“วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ” แจ้งยกเลิกการตีพิมพ์รูปเล่ม

ISSN (Print) (เดิม) : 2286-9638

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : RMUTSB ACADEMIC JOURNAL

แจ้งยกเลิกการตีพิมพ์รูปเล่มวารสารโดยเผยแพร่แบบออนไลน์เพียงช่องทางเดียว และเปลี่ยนแปลง ISSN (Print) เป็น ISSN (Online) ดังนี้

ISSN (Online) : 2651-1932

ตามหนังสือที่ ศธ 0585.15/1268 ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

  •  
  •  
  •  
  •  
  •