Home » Movement » “วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย” เปลี่ยนแปลงกำหนดออก

“วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย” เปลี่ยนแปลงกำหนดออก

ISSN (Print) : 1906-6627

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : RMUTSV Research Journal

เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสารจากเดิม 2 ฉบับ/ปี เป็น 3 ฉบับ/ปี
ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม
ตามหนังสือที่ ศธ 0584.11/218 ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561

  •  
  •  
  •  
  •  
  •