Home » Movement » “วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล” แจ้งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจำวารสาร

“วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล” แจ้งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจำวารสาร

ISSN (Print) : 2408-1639

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Mekong Chi Mun Art and Culture Journal

แจ้งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจำวารสาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป โดยมี ผศ.สราวดี ณ หนองคาย เป็นบรรณาธิการวารสาร

ตามหนังสือที่ ศธ 0543.11/205 ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2561

  •  
  •  
  •  
  •  
  •