Home » Movement » “วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่” แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบ.ก.

“วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่” แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบ.ก.

ISSN (Print) : 1513-8410

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Rajabhat Chiang Mai Research Journal

แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร ตั้งแต่วารสารปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป โดยมี อาจารย์ ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์ เป็นบรรณาธิการวารสาร

ตามหนังสือที่ ศธ 0533.10/387 ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2561

  •  
  •  
  •  
  •  
  •