Home » Movement » “วารสารมหาจุฬาวิชาการ” แจ้งเปลี่ยนแปลงบ.ก., เพิ่มเติมถ้อยคำในวัตถุประสงค์ และแจ้งการตีพิมพ์วารสาร

“วารสารมหาจุฬาวิชาการ” แจ้งเปลี่ยนแปลงบ.ก., เพิ่มเติมถ้อยคำในวัตถุประสงค์ และแจ้งการตีพิมพ์วารสาร

ISSN (Print) : 2408-1078

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารมหาจุฬาวิชาการ

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Mahachula Academic Journal

แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร  จากเดิม พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. เป็น รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป และเพิ่มเติมถ้อยคำในวัตถุประสงค์ ตามหนังสือที่ ศธ 6100.7/360 ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2561 และแจ้งการตีพิมพ์วารสารปีที่ 6 ฉบับพิเศษ เนื่องในงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2562 ตามหนังสือที่ ศธ 6100.7/8 ณ วันที่ 14 มกราคม 2562

  •  
  •  
  •  
  •  
  •