Home » Movement » “วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ” แจ้งเปลี่ยนเลข ISSN (Print) และแจ้งเลข ISSN (Online)

“วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ” แจ้งเปลี่ยนเลข ISSN (Print) และแจ้งเลข ISSN (Online)

ISSN (Print) (เดิม) : 0859-3299

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Medicine and Health Sciences

แจ้งเปลี่ยนเลข ISSN (Print) (ใหม่) และแจ้งเลข ISSN (Online) ดังนี้

ISSN (Print) (ใหม่) : 2651-1886

ISSN (Online) : 2651-2084

ตั้งแต่วารสารปีที่ 25 ฉบับที่ 3 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ตามหนังสือ ศธ 6908(1).10/123 ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561

  •  
  •  
  •  
  •  
  •