Home » Movement » “วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร” เปลี่ยนแปลงกำหนดออก

“วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร” เปลี่ยนแปลงกำหนดออก

ISSN (Print) : 2287-0962

ISSN (Online) : 2539-6765

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of MCU Peace studies

เปลี่ยนแปลงกำหนดออก จาก 4 ฉบับ/ปี เป็น 6 ฉบับ/ปี ดังต่อไปนี้
ฉบับที่ 1 มกราคม – กุมภาพันธ์
ฉบับที่ 2 มีนาคม – เมษายน
ฉบับที่ 3 พฤศภาคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 4 กรกฎาคม – สิงหาคม
ฉบับที่ 5 กันยายน – ตุลาคม
ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน – ธันวาคม
วารสารเผยแพร่ฉบับพิเศษ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในโอกาสเฉลิมฉลองวิสาขบูชา ประจำปี จำนวน 30 บทความ ทั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2562 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามหนังสือที่ ศธ 6131/763 ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2561

  •  
  •  
  •  
  •  
  •