Home » Movement » “วารสารรัชต์ภาคย์” ISSN (Print) : 1905-2243 แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตีพิมพ์

“วารสารรัชต์ภาคย์” ISSN (Print) : 1905-2243 แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตีพิมพ์

ISSN (Print) : 1905-2243

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารรัชต์ภาคย์

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Rajapark Journal

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตีพิมพ์ จาก 3 ฉบับ/ปี เป็น 4 ฉบับ/ปี ดังนี้
ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม
ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน
ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน
ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม
ตั้งแต่วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 28 มกราคม – มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ วส.รภ.209/2562 ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

  •  
  •  
  •  
  •  
  •