Home » Movement » “วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ” ISSN (Print) : 2286-9638 แจ้งเปลี่ยนแปลงบ.ก., กองบ.ก. และรูปแบบการอ้างอิง

“วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ” ISSN (Print) : 2286-9638 แจ้งเปลี่ยนแปลงบ.ก., กองบ.ก. และรูปแบบการอ้างอิง

ISSN (Print) : 2286-9638

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : RMUTSB ACADEMIC JOURNAL

  • แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร และกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี รศ.ดร.สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์ เป็นบรรณาธิการวารสาร
  • เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดทำเอกสารอ้างอิง (Reference) เป็นภาษาอังกฤษ

ตามหนังสือที่ ศธ 0585.15/0269 ณ วันที่ 21 มีนาคม 2562

  •  
  •  
  •  
  •  
  •