Home » Movement » “วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ISSN (Print) : 1906-0572 แจ้งเปลี่ยนแปลงบ.ก.

“วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ISSN (Print) : 1906-0572 แจ้งเปลี่ยนแปลงบ.ก.

ISSN (Print) : 1906-0572

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Fine Arts, Chiang Mai University

แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร โดยมี ผศ.พิชญา สุ่มจินดา เป็นบรรณาธิการวารสาร ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561 ซึ่งเผยแพร่วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ ศธ 6593(12)/639 ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562

  •  
  •  
  •  
  •  
  •