Home » Movement » “วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา” แจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์วารสาร

“วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา” แจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์วารสาร

ISSN (Print) : 1905-2219

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : The Journal of Development Administrator Research

แจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์วารสาร เป็น http://journal.ssru.ac.th/index.php/jdar

โดยเริ่มตั้งแต่ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ตามหนังสือ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

  •  
  •  
  •  
  •  
  •