Home » Movement » “วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตีพิมพ์

“วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตีพิมพ์

ISSN (Print) : 2586-923X

ISSN (Online) : 2630-0362

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of MCU Nakhondhat

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตีพิมพ์ 4 ฉบับ/ปี เป็น 12 ฉบับ/ปี ดังนี้
ฉบับที่ 1 มกราคม
ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์
ฉบับที่ 3 มีนาคม
ฉบับที่ 4 เมษายน
ฉบับที่ 5 พฤษภาคม
ฉบับที่ 6 มิถุนายน
 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม
 ฉบับที่ 8 สิงหาคม
 ฉบับที่ 9 กันยายน
 ฉบับที่ 10 ตุลาคม
 ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน
 ฉบับที่ 12 ธันวาคม

โดยเริ่มจากปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน 2562 เป็นต้นไป ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 จะมีทั้งหมด 10 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม
ฉบับที่ 2 เมษายน
ฉบับที่ 3 พฤษภาคม
ฉบับที่ 4 มิถุนายน
ฉบับที่ 5 กรกฎาคม
ฉบับที่ 6 สิงหาคม
ฉบับที่ 7 กันยายน
ฉบับที่ 8 ตุลาคม
ฉบับที่ 9 พฤศจิกายน
ฉบับที่ 10 ธันวาคม

และหลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2563 จะเผยแพร่ 12 ฉบับ/ปี โดยจะเผยแพร่จำนวน 20-30 บทความ/ฉบับ

ตามหนังสือที่ ศธ 6127/133 ณ วันที่ 5 เมษายน 2562

  •  
  •  
  •  
  •  
  •