Home » Movement » “วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร” แจ้งเปลี่ยนแปลงเลข ISSN (Print) และกองบ.ก.

“วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร” แจ้งเปลี่ยนแปลงเลข ISSN (Print) และกองบ.ก.

ISSN (Print) (เดิม) : 1905-3746

ISSN (Online) : 2408-2112

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Business, Economics and Communications: BEC Journal

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร ดังนี้

 • เปลี่ยนแปลงเลข ISSN (Print) ดังนี้
  ISSN (Print) (ใหม่) : 2672-9091
 • เปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ผศ.ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม เป็นบรรณาธิการวารสาร
 • ตั้งแต่ Vol 14 No 1 January – April 2019 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ ศธ 0527.20/0914 ณ วันที่ 29 เมษายน 2562

  •  
  •  
  •  
  •  
  •