Home » Movement » “วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง” แจ้งเปลี่ยนแปลงคณะอนุกรรมการวารสาร

“วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง” แจ้งเปลี่ยนแปลงคณะอนุกรรมการวารสาร

ISSN (Print) : 0857-9512

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Science Ladkrabang

แจ้งเปลี่ยนแปลงคณะอนุกรรมการวารสาร โดยมี รศ.ดร.พันธนี พงศ์สัมพันธ์ เป็นบรรณาธิการวารสาร

ตามหนังสือที่ ศธ 0524.08/2078 ณ วันที่ 30 เมษษยน 2562

  •  
  •  
  •  
  •  
  •