Home » Movement » “วารสารแพทย์นาวี” แจ้งเลข ISSN (Online), เปลี่ยนแปลงบ.ก. และกองบ.ก.

“วารสารแพทย์นาวี” แจ้งเลข ISSN (Online), เปลี่ยนแปลงบ.ก. และกองบ.ก.

ISSN (Print) : 0125-6971

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารแพทย์นาวี

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Royal Thai Navy Medical Journal

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร ดังนี้

แจ้งเลข ISSN (Online) ดังนี้ ISSN (Online) : 2672-9555

แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร และกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี นาวาเอกหญิง พว. รุจิพร พงษ์สวัสดิ์ เป็นบรรณาธิการวารสารท่านใหม่

ตั้งแต่วารสารปีที่ 46 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2562 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่ ศธ 0529.8.1/328 ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

  •  
  •  
  •  
  •  
  •