Home » Activity » คณะทำงานศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ร่วมประชุมหารือเพื่อพัฒนาฐานข้อมูล TCI

คณะทำงานศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ร่วมประชุมหารือเพื่อพัฒนาฐานข้อมูล TCI

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, ศูนย์ TCI) นำทีมโดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI , คุณศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ, ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ TCI, ดร.อลิสา คงทน, ดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์, และ คุณศวิต กาสุริยะ พร้อมกับคณะทำงานจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และศูนย์ TCI เข้าร่วมประชุม “โครงการพัฒนาศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ครั้งที่ 1/2562” ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เวลา 13.00-16.00 น. โดยมีวาระการประชุมดังนี้

 • วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
 • วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องและเพื่อพิจารณา
  1. การพัฒนาโปรแกรมสำหรับบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และ ACI
  2. การพัฒนาระบบแนะนำผู้เชี่ยวชาญ
  3. การจัดประชุมเพื่อหารือถึงแนวทางในการพัฒนาคุณภาพวารสารที่ได้รับการบรรจุเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ผ่านโครงการ TCI-TRF-Scopus Collaboration Project
  4. การจัดตั้ง ASEAN board สำหรับการพิจารณาวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus
  5. การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567
  6. การพัฒนาความร่วมมือพับบริษัท Clarivate Analytics
 • วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ

ภาพกิจกรรม

 •  
 •  
 •  
 •  
 •