Home » News/Announcements » ขอให้วารสารได้จัดเตรียมข้อมูลเพื่อที่จะส่งข้อมูลสำหรับการประเมินรอบที่ 4 และวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562

ขอให้วารสารได้จัดเตรียมข้อมูลเพื่อที่จะส่งข้อมูลสำหรับการประเมินรอบที่ 4 และวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 4 และเปิดรับวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI โดยวารสารจะต้องส่งข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินทั้งหมดในระบบออนไลน์ (Online) ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ TCI ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562 นั้น ศูนย์ TCI จึงขอให้วารสารได้จัดเตรียมข้อมูลเพื่อที่จะส่งข้อมูลสำหรับการประเมินดังนี้

1. แบบฟอร์มข้อมูลกองบรรณาธิการของวารสาร ให้ดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์มที่นี่  และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อเตรียมสำหรับการส่งข้อมูล

2. แบบฟอร์มข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความ ให้ดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์มที่นี่   และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อเตรียมสำหรับการส่งข้อมูล

3. ข้อมูลการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-review form) หากวารสารของท่านมีการใช้ระบบ Review ในระบบ Online Submission เช่น ThaiJO ท่านไม่ต้องเตรียมข้อมูล แต่หากไม่มีข้อมูลในระบบ Online Submission ให้ท่านทำการเตรียมข้อมูล Peer-review form ที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ดำเนินการประเมินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ทั้งที่ได้รับการตอบรับ (accepted) และปฏิเสธ (rejected) ให้ตีพิมพ์อย่างน้อย 10 บทความ (โดยหากบทความที่ดำเนินการในช่วงดังกล่าวนี้มีไม่ถึง 10 บทความ สามารถนำผลประเมินที่ดำเนินงานในปี 2561 มาเพิ่มได้) โดยให้ Zip ผลประเมินให้เป็นไฟล์เดียว (ไฟล์ไม่ควรเกิน 50 MB) เพื่อเตรียมสำหรับการส่งข้อมูล หากท่านไม่มีโปรแกรมที่สามารถ Zip file ได้ ให้ท่านไปทำการ Zip file ที่ลิงค์นี้ http://www.ezyzip.com/

4. วารสารฉบับเต็ม (Full Issue) หากวารสารของท่านมีบทความเผยแพร่ในเว็บไซต์ ท่านไม่ต้องเตรียมข้อมูล แต่หากวารสารของท่านไม่มีข้อมูลในเว็บไซต์ ให้ทำการ zip วารสารฉบับเต็ม 3 ฉบับล่าสุด โดยทำการ zip ฉบับละ 1 ไฟล์ (แต่ละไฟล์ไม่ควรเกิน 20 MB) เพื่อเตรียมสำหรับการส่งข้อมูล หากท่านไม่มีโปรแกรมที่สามารถ Zip file ได้ ให้ท่านไปทำการ Zip file ที่ลิงค์นี้ http://www.ezyzip.com/

5. บทความฉบับเต็มที่เลือกโดยบรรณาธิการเพื่อการประเมินคุณภาพ ให้ทำการ zip file บทความ 10 บทความที่คัดเลือกมาจากบทความที่ตีพิมพ์ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2562 ให้เป็นไฟล์เดียว (ไฟล์ไม่ควรเกิน 20 MB) เพื่อเตรียมสำหรับการส่งข้อมูล หากท่านไม่มีโปรแกรมที่สามารถ Zip file ได้ ให้ท่านไปทำการ Zip file ที่ลิงค์นี้ http://www.ezyzip.com/

ทั้งนี้ทางศูนย์ TCI จะทำการประกาศเว็บไซต์เพื่อทำการส่งข้อมูลเพื่อประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 4 และวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

ข่าวประกาศที่เกี่ยวข้อง

  •  
  •  
  •  
  •  
  •