Home » Activity » วารสารขอความอนุเคราะห์รับคำแนะนำเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 (เดือน พฤษภาคม 2562)

วารสารขอความอนุเคราะห์รับคำแนะนำเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 (เดือน พฤษภาคม 2562)

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน, นักวิจัยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ได้กล่าวต้อนรับบรรณาธิการวารสาร กองบรรณาธิการวารสาร และคณะทำงานวารสาร ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพของวารสารตามเกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 และได้อธิบายเกณฑ์ TCI รอบที่ 4 นี้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 11 ท่าน

ภาพกิจกรรม

  •  
  •  
  •  
  •  
  •