Home » Activity » ศูนย์ TCI ประชุมร่วมกับ Elsevier เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุม “The 2nd Thailand University Consortium and TCI-TRF- Scopus Collaboration Project”

ศูนย์ TCI ประชุมร่วมกับ Elsevier เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุม “The 2nd Thailand University Consortium and TCI-TRF- Scopus Collaboration Project”

เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, ศูนย์ TCI) นำทีมโดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI , คุณศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ, ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ TCI, รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน นักวิจัย ประจำคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มจธ.และศูนย์ TCI ประชุมร่วมกับคณะทำงานของ Elsevier เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุม “The 2nd Thailand University Consortium and TCI-TRF- Scopus Collaboration Project” ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เวลา 13.00 – 16.00 น. ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ศูนย์ TCI ร่วมกับ สกว และบริษัท Elsevier ได้ดำเนินโครงการ Thailand University Consortium and TCI-TRF- Scopus Collaboration Project เพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ในเวลาที่รวดเร็วกว่าขั้นตอนปกติ โดยมีเป้าหมายที่จะนำวารสารไทยจำนวน 40 รายการ เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ในปี พ.ศ. 2560-2563 ทั้งนี้ได้จัดประชุมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการวารสารให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นไปแล้วหลายครั้ง รวมทั้งการจัดตั้ง University Consortium เพื่อการเจรจาต่อรองการบอกรับฐานข้อมูล Scopus เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยไทย และเพื่อรับทราบความก้าวหน้าและผลกระทบจากโครงการ ร่วมกับผู้บริหาร ผู้ประสานงานของมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก Consortium

ภาพกิจกรรม

  •  
  •  
  •  
  •  
  •