Home » Activity » คณะทำงานศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567

คณะทำงานศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ TCI คุณศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ, ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ TCI, ดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์, คุณศวิต กาสุริยะ พร้อมกับคณะทำงาน TCI เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมใน “การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567” อีกทั้ง คุณสันติ อิทธิฤทธิ์มีชัย ได้ทดสอบระบบประเมินคุณภาพวารสารฯ และได้รับข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบต่อไป

ภาพกิจกรรม

  •  
  •  
  •  
  •  
  •